น จ หาเยถ กทาจิ ตุลฺยเสวี คบคนที่เท่ากันไม่เสื่อมในกาลไรๆ
น จ หาเยถ กทาจิ ตุลฺยเสวี
คบคนที่เท่ากันไม่เสื่อมในกาลไรๆ


พุทธศาสนสุภาษิต
/ติกนิบาต อังคุตตรนิกาย/
 384 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย