หน้าแรก คลังแสงแห่งธรรม
กลับสู่ สารบัญคลังแสงแห่งธรรม

หลักธรรมนำสุขยุค2000
กรรมฐานประจำวันเกิด
บทสวดมนต์ธรรมะไทย
ศีล
ทาน
สมาธิ
วิปัสสนา
กรรม
กวีธรรมะ
อุปสมบทพิธี
ศาสนพิธีของชาวพุทธ
ธรรมะจากหลวงพ่อ


  หั ว ข้ อ เ รื่ อ ง ที่ ๙ : ฆ่าตัวตาย ทำไมถึงบาป ?
  โ ด ย : พ.อ.ปิ่น มุทุกันต์

    ตอนนี้เรากำลังพูดกันถึงเรื่องของศีลข้อที่ ๑ ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ห้ามเรื่องการฆ่า มันมี
 ประเด็นหนึ่งซึ่งน่าสนใจ และเชื่อว่าหลายคนก็คงสงสัยฆ่าสัตว์ เรารู้แล้วว่าบาป ?...
  แต่ถ้าเราฆ่าตัวเราเองล่ะ จะบาปไหม?คำตอบก็คือ บาปแน่นอน ก่อนที่จะถึงคำเฉลย ว่าทำไม
  ถึงบาป ? เรามาลองพิเคราะห์ดูหน่อยซิว่า อะไรเป็นสาเหตุทำให้เขาเหล่านั้น ต้องคิดสั้นถึง
  ขนาดฆ่าตัวตายถ้าคิดเอง ทำยังไงก็คิดไม่ออก ก็ลองไปฟังความเห็น ของผู้หลักผู้ใหญ่ใน
  อดีต อย่างท่าน พ.อ.ปิ่นมุทุกันต์ อดีตอนุศาสนาจารย์กองทัพบก ท่าน พ.อ.ปิ่น
ท่านพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่า

  เหตุผลที่คนฆ่าตัวตายนั้น มักจะเกี่ยวกับ
  - ต้องการหนีให้พ้นไปจากความทุกข์
  - ต้องการประชดผู้อื่น
  - ต้องการแสดงความเด็ดเดี่ยวตามที่ตนเองคิดเห็น ฯลฯ
    เหตุผลแต่ละอย่างเหล่านี้ เมื่อคิดเปรียบเทียบด้วยจิตใจปกติแล้ว ไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่เสียไป
  คือชีวิตทางศาสนากำหนดกรณีที่ควรจะสละชีวิตไว้กรณีเดียว คือเพื่อรักษาธรรมะ คือความ
  ชอบธรรม"ทีนี้ก็เข้าสู่ประเด็นที่ตั้งเป็นหัวข้อไว้ในเบื้องต้น ท่าน พ.อ.ปิ่น ได้อรรถาธิบายว่า
  "สำหรับประเด็นที่เกี่ยวกับศีล ถ้าจะมีคำถามว่า คนฆ่าตัวเองบาป หรือไม่บาป ? ก็ตอบได้
  ทันทีว่าบาปเพราะว่าจิตของคนที่ฆ่าตัวเอง ถูกโมหะ (ความหลงผิด) ครอบงำ จึงฆ่าจิตที่
  มีโมหะนั่นแหละเป็นจิตบาป ฉะนั้นคนฆ่าตัวตาย เพื่อพ้นจากภาวะที่ทุกข์ยาก จึงพ้นได้เฉพาะ
  ส่วนร่างกาย และในสายตาของคนอื่นเท่านั้น

    ในทางธรรม โดยเฉพาะกฎเกณฑ์ทางจิตใจ เห็นได้ชัดว่า ผู้ฆ่าตัวเอง หาได้พ้นทุกข์ไปไม่
  มีแต่ภาวะทางจิตใจของเขากลับทรุดต่ำลงไปอีกส่วนการฆ่าตัวตายอีก ๒ - ๓ ประเด็น นั่นเป็น
  เรื่องของโมหะ คือความโง่แท้ๆ จึงเป็นบาปโดยไม่ต้องสงสัย" เรื่องฆ่าตัวตาย หมดปัญหาไป
  แต่ก็ยังมีปัญหา ให้สงสัยต่อไป... แต่จะสงสัยเกี่ยวกับเรื่อง อะไรนั้นต้องติดตามต่อในสัปดาห์
  หน้าแล้วล่ะครับ เลือกหัวข้อ ศีล


หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย