คำอาราธนาศีล ๘
๑ : คำอาราธนาศีล ๘

ศ า ส น พิ ธี : คำอาราธนาศีล ๘
หั ว ข้ อ เ รื่ อ ง ที่ ๑ : คำอาราธนาศีล ๘


คำกล่าวขอศีล ๘

มะยัง ภันเต,
ติสะระเณนะ สะหะ,
อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ.

ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต,
ติสะระเณนะ สะหะ,
อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ.

ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต,
ติสะระเณนะ สะหะ,
อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ.

ถ้ามีคนเดียว ให้เปลี่ยน มะยัง ไปเป็น อะหัง และเปลี่ยน ยาจามะ ไปเป็น ยาจามิ


หัวข้อย่อย + คำอาราธนาศีล ๘

ศาสนพิธี : อุปสมบทวิธีและการรักษาอุโบสถศีล
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย