คำอาราธนาศีล ๕
๑ : อาราธนาศีล ๕ แบบที่ ๑

ศ า ส น พิ ธี : คำอาราธนาศีล ๕
หั ว ข้ อ เ รื่ อ ง ที่ ๑ : อาราธนาศีล ๕ แบบที่ ๑


คำกล่าวขอศีล ๕ แบบที่ ๑

มะยัง ภันเต
ติสะระเณนะ สะหะ,
ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ.

ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต
ติสะระเณนะ สะหะ,
ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ.

ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต
ติสะระเณนะ สะหะ,
ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ.

ถ้ามีคนเดียว ให้เปลี่ยน มะยัง ไปเป็น อะหัง และเปลี่ยน ยาจามะ ไปเป็น ยาจามิ


หัวข้อย่อย + คำอาราธนาศีล ๕

ศาสนพิธี : อุปสมบทวิธีและการรักษาอุโบสถศีล
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย