หน้าแรก คลังแสงแห่งธรรม
กลับสู่ สารบัญคลังแสงแห่งธรรม

หลักธรรมนำสุขยุค2000
กรรมฐานประจำวันเกิด
บทสวดมนต์ธรรมะไทย
ศีล
ทาน
สมาธิ
วิปัสสนา
กรรม
กวีธรรมะ
อุปสมบทพิธี
ศาสนพิธีของชาวพุทธ
ธรรมะจากหลวงพ่อ


  หั ว ข้ อ เ รื่ อ ง ที่ ๑๕ : อสุภะ ( ๒ )
  โ ด ย : พระอริยคุณาธาร สำนักปฏิบัติธรรมเขาสวนกวาง

    ตอนนี้ เราจะว่าถึงวิธีปฏิบัติในการเพ่งซากอสุภะ ท่านพระอริยคุณาธาร ( ปุสฺโส เส็ง ) ท่าน
 ได้แนะนำไว้ว่า วิธีปฏิบัติในเรื่องนี้ ท่านแนะนำไว้หลายปริยาย ตามสมควรแก่อสุภะนั้นๆ
 ประมวลแล้ว เป็นดังนี้
 ๑. ไปพิจารณาอสุภะในป่าช้า หรือในที่ใดที่หนึ่ง ซึ่งมีอสุภะถ้าศพนั้นยังบริบูรณ์ ต้องเป็น
     เพศเดียวกัน จึงจะไม่เกิดโทษเมื่อได้นิมิตแล้ว พึงกลับมานั่ง นึกถึงภาพอสุภะนั้นในที่อยู่
     ให้แจ่มชัดในห้วงนึกยิ่งขึ้น
 ๒. ไปนำเอาอสุภะ ที่พอนำมาได้ ประดิษฐานไว้ ในที่อันสมควรแล้ว เพ่งพิจารณาให้เกิดภาพ
     ติดตา นึกเห็นได้โดยนัยข้อ ๑
 ๓. นึกหมายภาพอสุภะขึ้นในใจ ให้ปรากฏเป็นภาพที่น่าเบื่อหน่ายในห้วงนึกของตัวเอง โดยที่
     ไม่ต้องไปดูอสุภะก็ได้เมื่อจะเจริญกรรมฐานพึงปฏิบัติตน โดยนัยที่กล่าวไว้ในเรื่องกสิณ


 เลือกอ่าน สมาธิ ที่นี่.


หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย