คาถา

2.คาถาพระปัจเจกโพธิเจ้า (คาถาเงินล้าน)
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค จ.อยุธยา
เพื่อให้เกิดอานุภาพยิ่งขึ้น ก่อนเจริญภาวนา   ค า ถ า พระปัจเจกโพธิเจ้า   ตั้งนะโม 3 จบ แล้ว ระลึกบูชา ดังนี้.
    สัมปติสฉามิ     นาสังสิโม
   พรหมมา จะมหาเทวา สัพเพยักขา พรายันติ
   พรหมมา จะมหาเทวา อภิลาภา ภวันตุเม
   มหาปุณโย มหาลาโภ ภวันตุเม มิเตพาหุหติ
   พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ
   วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี
   วิระทาสา วิระอิสถีโย พุทธัสสะ มานีมามะ
   พุทธัสสะ สวาโหม สัมปติสฉามิ.
   เพง เพง   พา พา   หา หา   ฤา ฤา.
3. คาถาบูชาดวง ประจำวันเกิด ทั้ง ๗ วัน
1. คาถาคนเกิดวันอาทิตย์ อะ วิช สุ นุส สา นุต ติ ชื่อคาถาพระนารายณ์แปลงรูปใช้ทางเมตตามหานิยมก็ได้ สวดวันละ 6 จบ

2. คาถาคนเกิดวันจันทร์ อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา ชื่อคาถากระทู้เจ็ดแบกใช้ทางคงกระพัน สวดวันละ ๑๕ จบ
3. คาถาคนเกิดวันอังคาร ติ หัง จะ โต โร ถิ นัง ชื่อคาถาฝนแสงห่าใช้ทางเมตตามหานิยม สวดวันละ ๘ จบ

4. คาถาคนเกิดวันพุทธกลางวัน ปิ สัม ระ โล ปุ สัต พุท ชื่อคาถาพระนารายณ์เคลื่อนสมุทร

5. คาถาคนเกิดวันพุทธกลางคืน คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ ชื่อคาถาพระนารายณ์พลิกแผ่น ดินใช้แก้ความผิดต่างๆ สวดวันละ ๑๒ จบ

6. คาถาคนเกิดวันพฤหัส ภะ สัม สัม วิ สะ เท กะ ชื่อคาถาพระนารายณ์ตรึงไตรภพใช้ทาง เมตตามหานิยม สวดวันละ ๑๙ จบ

7. คาถาคนเกิดวันศุกร์ วา โธ โน อะ มะ มะ วา ชื่อคาถาพระพุทธเจ้าตวาดหิมพานต์ใช้ ทางมหานิยม สวดวันละ ๑๙ จบ

8. คาถาคนเกิดวันเสาร์ โส มา ณะ กะ ริ ถา โธ ชื่อคาถาพระนารายณ์ถอดจักรใช้ทางถอด คุณไสยศาสตร์ สวดวันละ 10 จบ


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย