พระสุธรรมคณาจารย์ ( หลวงปู่ เหรียญ วรลาโภ )

    618 กำลังใจเพื่อการเดินทาง - 10 กพ 36.mp3

    619 ให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัว - 1 มีค 36.mp3

    620 อบรมพระเณร - 1 เมย 36.mp3

    621 ชีวิตมีน้อยอย่าปล่อยให้สูญเปล่า - 2 เมย 36.mp3

    622 เทศน์อบรม - 1 เมย 36.mp3

    623 เตื่อนตนสอนจิตชีวิตใกล้ตาย - 2 เมย 36.mp3

    624 กำลังในการละกิเลส - 21 เมย 36.mp3

    625 ผลของกุศลธรรมและอกุศลธรรม - 3 เมย 36.mp3

    626 ชีวิตมีน้อยอย่าปล่อยใจให้ไร้ที่พึ่ง - 6 เมย 36.mp3

    627 สามัคคีธรรม - 6 เมย 36.mp3

    628 ธรรมะ คารวะ - 12 เมย 36.mp3

    629 เกิดแล้วตาย - 12 เมย 36.mp3

    630 งานของอริยะคือเพรียรละกิเลส - 13 เมย 36.mp3

    631 ให้เวลาแก้ชีวิตบาง - 19 เมย 36.mp3

    632 ให้เห็นทุกข์ในชาติความเกิด - 20 เมย 36.mp3

    633 ชี้ผิดชี้ถูก - 20 เมย 36.mp3

    634 คนประมาทเหมือนคนหลงทาง - 21 เมย 36.mp3

    635 อย่าเป็นเหยื่อของตัณหา - 22 พค 36.mp3

    636 ผู้เห็นธรรมชื่อว่าผู้เห็นพระพุทธเจ้า - 18 มิย 30.mp3

    637 สิ่งทั้งหลายเกิดมาแต่เหตุ - 18 กค 36.mp3

    638 สติใคร่ครวญเสียก่อนจึงค่อยพูด - 19 กค 36.mp3

    639 ธรรมกระทบจิตผู้รู้ย่อมไม่หวั่นไหว - 20 กค 36.mp3

    640 ติดสุขชั่วคราวย่อมเข้าถึงทุกข์ - 9 สค 36.mp3

    641 สว่างมาอย่ามืดไป - 10 สค 36.mp3

    642 ให้รู้จักบุญคุณแล้วตอบแทน - 18 สค 36.mp3

    643 รู้เท่าหาย-รักษาจิต - 18 สค 36.mp3

    644 ธรรมที่เป็นไปเพื่อความเจริญฝ่ายเดียว - 19 สค 36.mp3

    645 คุณธรรมบรรเทากิเลส - 19 สค 36.mp3

    646 ภัยทั้งหลายเกิดจากใจของตนเอง - 20 สค 36.mp3

    647 คนใจลอยมีแต่คิด - 21 สค 36.mp3

    648 ผู้ประมาทเหมือนคนตายแล้ว - 27 สค 36.mp3

    649 ชีวิตนี้ไม่นานหนอ - 27 ตค 36.mp3

    650 คนส่วนมากมักลืมตัว - 28 สค 36.mp3

    651 ฝึกละกิเลส - 1 กย 36.mp3

    652 ยุ่งเพราะยึด - 2 กย 36.mp3

    653 ความสงบทางใจ - 1 กย 36.mp3

    654 พิจารณาความตายคลายอุปาทาน - 3 กย 36.mp3

    655 นั่งภาวนาสอนจิต - 15 กย 36.mp3

    656 ทุกข์คนต้องพัฒนาตัวเอง - 16 กย 36.mp3


  แสดงความคิดเห็น

สมาชิกธรรมะไทยจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย