พระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ)

    ๑๕๘ ๒๗๐๖๑๐ ได้อะไรเมื่อไปอังกฤษ.mp3

    ๑๕๙ ๒๗๐๖๑๗ ธรรมะเป็นเครื่องมือแก้ปัญหา.mp3

    ๑๖๐ ๒๗๐๖๒๔ จุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนา.mp3

    ๑๖๑ ๒๗๐๗๐๑ อะไรคือศาสนา.mp3

    ๑๖๒ ๒๗๐๗๐๘ งดชั่ว เพิ่มดี นี่คือการบวช.mp3

    ๑๖๓ ๒๗๐๗๑๕ การปฏิบัติเพื่อความก้าวหน้า.mp3

    ๑๖๔ ๒๗๐๗๒๙ แม่ที่แท้จริง.mp3

    ๑๖๕ ๒๗๐๘๐๕ อย่าสำคัญตนว่าเป็นคนฉลาด.mp3

    ๑๖๖ ๒๗๐๘๑๙ หลักใจคือไตรรัตน์.mp3

    ๑๖๗ ๒๗๐๘๒๖ ปกิณกะธรรมกถา.mp3

    ๑๖๘ ๒๗๐๙๐๒ เยาวชนควรประพฤติตนอย่างไร.mp3

    ๑๖๙ ๒๗๐๙๑๖ ทางเดินชีวิตที่ถูกต้อง.mp3

    ๑๗๐ ๒๗๐๙๒๓ วันกตัญญูกตเวที.mp3

    ๑๗๑ ๒๗๐๙๓๐ จงใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์.mp3

    ๑๗๒ ๒๗๑๐๐๗ กฐิน.mp3

    ๑๗๓ ๒๗๑๐๑๔ การบำรุงพระพุทธศาสนา.mp3

    ๑๗๔ ๒๗๑๐๒๑ เที่ยววัดป่านานาชาติ.mp3

    ๑๗๕ ๒๗๑๐๒๘ ทำตนให้เป็นคนพอดี.mp3


  แสดงความคิดเห็น

สมาชิกธรรมะไทยจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย