พระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ)

    ๑๐๗ ๒๖๐๓๐๖ สู้ต่อไปด้วยใจสงบเย็น.mp3

    ๑๐๗ ๒๖๐๓๑๓ ผู้มีธรรมและผู้ไร้ธรรม.mp3

    ๑๐๘ ๒๖๐๓๒๐ ดับไฟภายในด้วยสติปัญญา.mp3

    ๑๐๙ ๒๖๐๓๒๗ มรดกธรรม.mp3

    ๑๑๐ ๒๖๐๔๐๓ เตรียมกายเตรียมใจ.mp3

    ๑๑๑ ๒๖๐๔๑๐ ทำอย่างใด ได้อย่างนั้น.mp3

    ๑๑๒ ๒๖๐๔๑๗ ทุกข์มีเพราะยินดียินร้าย.mp3

    ๑๑๓ ๒๖๐๔๒๔ สุขทุกข์อยู่ที่ใจ.mp3

    ๑๑๔ ๒๖๐๕๒๖ วันวิสาขบูชา.mp3

    ๑๑๕ ๒๖๐๖๐๕ ชีวิตกับสภาพแวดล้อม.mp3

    ๑๑๖ ๒๖๐๖๑๒ ศีลธรรมเป็นกรอบชีวิต.mp3

    ๑๑๗ ๒๖๐๖๑๙ วางแผนชีวิตพิชิตความทุกข์.mp3

    ๑๑๘ ๒๖๐๖๒๖ การทำบุญที่ถูกต้อง.mp3

    ๑๑๙ ๒๖๐๗๐๓ ธรรมะในชีวิตประจำวัน.mp3

    ๑๒๐ ๒๖๐๗๑๐ คบคนชั่วพาตัวให้ชั่วตาม.mp3

    ๑๒๑ ๒๖๐๗๑๗ ธรรมะทำให้เป็นคนสมบูรณ์.mp3

    ๑๒๒ ๒๖๐๗๒๔ วันอาสาฬหบูชา.mp3


  แสดงความคิดเห็น

สมาชิกธรรมะไทยจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย