พระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ)

    ๐๐๑ ๒๐๐๙๑๘ วิปัสสนา คือการศึกษาให้รู้แจ้งเห็นจริง.mp3

    ๐๐๒ ๒๐๑๑๐๖ พระที่แท้จริง.mp3

    ๐๐๓ ๒๐๑๑๑๓ ความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง.mp3

    ๐๐๔ ๒๑๐๓๐๕ พึ่งตัวเอง.mp3

    ๐๐๕ ๒๑๐๗๐๙ ของขวัญอันประเสริฐ.mp3

    ๐๐๖ ๒๑๐๗๑๖ พึ่งธรรม.mp3

    ๐๐๗ ๒๑๐๘๑๓ หลุดพ้นด้วยค้นคิด.mp3

    ๐๐๘ ๒๒๐๑๐๗ ระดมธรรม.mp3

    ๐๐๙ ๒๒๐๑๑๘ พระข้างใน.mp3

    ๐๑๐ ๒๒๐๒๐๔ วิปัสสนาที่แท้.mp3

    ๐๑๑ ๒๒๐๓๒๕ ที่พึ่งทางใจ.mp3

    ๐๑๒ ๒๒๐๙๐๒ พิจารณา แก่ เจ็บ ตาย.mp3

    ๐๑๓ ๒๒๑๐๒๘ ความดีของธรรมะ.mp3

    ๐๑๔ ๒๒๑๑๒๕ ศาสนาที่แท้อยู่ที่ตัวของเรา.mp3

    ๐๑๕ ๒๒๑๒๐๙ ฐานของใจ.mp3

    ๐๑๖ ๒๓๐๑๐๖ ที่พึ่งของตน.mp3

    ๐๑๗ ๒๓๐๓๐๙ ทำอย่างไรศีลธรรมจึงจะมั่นคง.mp3

    ๐๑๘ ๒๓๐๓๑๖ ทำดีให้พร้อม.mp3


  แสดงความคิดเห็น

สมาชิกธรรมะไทยจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย