"ผลแห่งการรักษาอุโบสถศีลครั้งเดียว"

 วิริยะ12   3 พ.ย. 2563


 "ผลแห่งการรักษาอุโบสถศีลครั้งเดียว"

" .. ในพระนครพันธุมดี "มีพระบรมกษัตริย์ทรงพระนามว่าพันธุมา" ในวันเพ็ญ ท้าวเธอทรงรักษาอุโบสถศีล สมัยนั้น "ดิฉันเป็นนางกุมภทาสีในพระนครพันธุมดีนั้น" เห็นเสนาพร้อมด้วยพระมหากษัตริย์จึงคิดอย่างนี้ในครั้งนั้นว่า แม้พระมหากษัตริย์ก็ยังทรงละราชกิจมารักษาอุโบสถศีล กรรมนั้นต้องมีผลแน่นอน หมู่มหาชนจึงพากันเบิกบานใจ

"ดิฉันพิจารณาเห็นทุคติและความเป็นคนยากไร้โดยแยบคาย ทำให้จิตใจร่าเริงแล้ว รักษาอุโบสถศีล" ดิฉันรักษาอุโบสถศีลในพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า "เพราะกรรมที่ทำไว้ดีแล้วนั้นดิฉันได้ไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์" วิมานที่บุญกรรมสร้างให้ดิฉันอย่าง สวยงามในดาวดึงส์นั้น สูงโยชน์หนึ่ง ประกอบด้วยเรือนยอดมีที่นั่งใหญ่โต ประดับแล้วอย่างดี นางอัปสรแสนนางต่างบำรุงบำเรอดิฉันอยู่ทุกเมื่อ ..

- ดิฉันงามเกินนางเทพอัปสรอื่น ๆ ในกาลทั้งปวง
- ดิฉันได้เป็นพระอัครมเหสีของท้าวสักรินทเทวราช ๖๔ พระองค์
- ได้เป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้าจักรพรรดิ ๖๓ พระองค์
- ดิฉันเป็นผู้มีผิวพรรณปานดังทองคำ ท่องเที่ยวอยู่ในภพทั้งหลาย

- ดิฉันเป็นผู้ประเสริฐในที่ทุกสถาน นี้เป็นผลแห่งอุโบสถศีล
- ดิฉันย่อมได้ยานช้าง ยานม้า และยานรถ แม้ทุกอย่างมากมาย นี้เป็นผลแห่งอุโบสถศีล ภาชนะสำเร็จด้วยทองเงินแก้วผลึกและแก้วปทุมราช

- ดิฉันได้ทุกอย่าง ผ้าไหม ผ้าขนสัตว์ ผ้าเปลือกไม้ ผ้าฝ้ายและผ้าที่มี ราคาสูง ๆ
- ดิฉันก็ได้ทุกสิ่ง ข้าว น้ำ ของเคี้ยว ผ้า เสนาสนะ
- ดิฉันได้ทุกอย่าง นี้เป็นผลแห่งอุโบสถศีล เครื่องหอมชนิดดี ดอกไม้ จุรณ์สำหรับลูบไล้ ดิฉันก็ได้ทุกประการ

"นี้เป็นผลแห่งอุโบสถศีล" เรือนยอด ปราสาท มณฑป เรือนโล้นและถ้ำ ดิฉันก็ได้ถ้วนทุกสิ่ง นี้เป็นผลแห่งอุโบสถศีล พอดิฉันอายุได้ ๗ ขวบก็ได้ออกบวชเป็นบรรพชิต "ได้บรรลุอรหัตเมื่อยังไม่ทันจะถึงครึ่งเดือน" ดิฉันมีอาสวะสิ้นไปหมดแล้ว

"บัดนี้ภพใหม่ไม่มีอีก" ในกัปที่ ๙๑ แต่กัปนี้ "ดิฉันได้ทำกรรมใดในกาลนั้น ด้วยกรรมนั้น ดิฉันไม่รู้จักทุคติเลย" นี้เป็นผลแห่งอุโบสถศีล ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแล้ว .. พระพุทธศาสนาดิฉันได้ทำเสร็จแล้ว .. ทราบว่า "ท่านพระเอกุโปสถิกาภิกษุณี" ได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล .." 

http://84000.org/tipitaka/pitaka2/v.php?B=33&A=4306&Z=4339DT014902

วิริยะ12

3 พ.ย. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  4023 

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย