รักษาศีลที่ละข้อ


 "รักษาศีลที่ละข้อ"

" .. ในกระบวนศีลทั้งหลาย "มีศีล ๕ ศีล ๘ เป็นต้น" ผู้ไม่สามารถจะรักษาศีลให้ครบถ้วนได้ "จะรักษาเอาข้อเดียว ข้อใดข้อหนึ่งก็ได้" แต่ต้องรักษาให้จริง ๆ "ทำความพอใจเลื่อมใสในศีลของตนอย่างยิ่ง ถึงแม้จะไม่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์" ก็ยังพอให้สำเร็จประโยชน์ได้

"ดีกว่าส่วนมากผู้ไปสมาทานศีลในวัดทุกวันพระ แต่รักษาข้อเดียวก็ไม่ได้" เมื่อรักษาข้อหนึ่งได้แล้ว "ข้ออื่น ๆ ก็จงทำเช่นเดียวกัน ศีล ๕ จึงจะครบบริบูรณ์" .. "

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี 

4,183จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย