พุทธศาสนสุภาษิต

หมวดที่ ๑๓ การคบหา


 

ยํ เว เสวติ ตาทิโส

คบคนเช่นใด ย่อมเป็นคนเช่นนั้น

 

ภเชถ มิตฺเต กลฺยาเณ

ควรคบมิตรที่ดี

 

มิตฺตสฺมิมฺปิ น วิสฺสเส

แม้ในมิตรก็ไม่ควรไว้ใจ

 

โหติ ปานสขา นาม

เป็นเพื่อน เพียงเพื่อดื่มเหล้าก็มี

 

นิหียติ ปุริโส นิหีนเสวี *

ผู้คบคนเลว ย่อมพลอยเลวไปด้วย

* หมายเหตุ : คำนี้ในการเขียนจะใช้ ตัวอักษร " ห " เป็นตัวสะกด ซึ่งการอ่านออกเสียงจะไม่สุภาพ
ดังนั้นในการอ่านออกเสียง ควรเลี่ยงไปใช้เสียงของ " ฮ " แทน เช่น ฮี เป็นต้น

 

อเปตจิตฺเตน น สมฺภเชยฺย

เมื่อเขาไม่มีเยื่อใย ป่วยการอยู่กินด้วย

 

มาสฺสุ พาเลน สงฺคจฺฉิ อมิตฺเตเนว สพฺพทา

อย่าสมาคมกับคนพาลซึ่งเป็นดังศัตรูทุกเมื่อ

 

ยตฺถ เวรี นิวีสติ น วเส ตตฺถ ปณฺฑิโต

โจรพาลอยู่ในที่ใด บัณฑิตไม่ควรอยู่ในที่นั้น

 

เสยฺยํโส เสยฺยโส โหติ โย เสยฺยมุปเสวติ

คบคนดี ก็พลอยมีส่วนดีด้วย

 

เสฏฺฐมุปคมญฺจ อุเทติ ขิปฺปํ

เมื่อคบคนที่ดีกว่า ตัวเองก็ดีขึ้นมาฉับพลัน

 


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย