อาฏานาฏิยปริตร ฉบับเต็ม (สมเด็จพระญาณสังวร)

อาฏานาฏิยปริตรนี้ เชื่อกันว่าเป็นพุทธมนต์ที่สามารถป้องกันอุปัทวอันตราย
ทั้งปวง ใครเจริญภาวนาอยู่เป็นนิตย์ เชื่อแน่ว่ายักษ์ ผี ปีศาจ ก็จะช่วยคุ้มครอง
ให้มีความสุข
 160 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย