ปริวาสกรรม

พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

# เรื่อง อ่าน
 วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
 วัดควนแสวง หมู่ที่7 ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
 สวนป่าวัดสิทธาราม(ตะโก) ต.บ้านปรางค์ อ.คง จ.นครราชสีมา
 วัดทรายทองวัฒนา​ ต.ทุ่งทราย​ อ.ทรายทองวัฒนา​ จ.กำแพงเพชร
 วัดท่ามะกอก ต.พังราด อ.แกลง จ.ระยอง
 สำนักสงฆ์สวนป่าทรายทอง ต.กุดน้ำใส อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
 วัดกกเต็น


รายชื่อวัดที่จัดงานปริวาสกรรมจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย