พระพุทธรูปประจำปีระกา
ปางรับมธุปายาส
พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบทประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ แบฝ่าพระหัตถ์ทั้งสองยื่นออกไปข้างหน้า เป็นกิริยารับถาดมธุปายาส บางแบบอยู่ในพระอิริยาบถประทับ (นั่ง) ห้อยพระบาทพระพุทธรูปประจำปีระกา
ปางเสวยมธุปายาส
พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบทประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ ประคองถาดมธุปายาส

   ความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย