พระพุทธรูปประจำปีวอก
ปางปฐมบัญญัติ
พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบทประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ ยกฝ่าพระหัตถ์ทั้งสอง ตะแคงยื่นออกไปข้างหน้า

   ความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย