ทำจิตให้แกร่งเหมือนเพชร : ท่านพ่อลี ธัมมธโร

 จำปาพร    17 มี.ค. 2558


เมื่อจะทำความดีก็ต้องต่อสู้
กับอุปสรรคจึงจะมีความสำเร็จ
เราจะต้องทำดวงจิตของเรา
ให้กล้าแข็งเหมือนกับเพชรหรือหิน
ซึ่งใครจะนำไปเผาไฟก็ไม่ไหม้
แม้จะทุบแตกมันก็ยังคงแข็งแกร่ง
เป็นเพชรหรือหินอยู่นั่นเอง

พระพุทธเจ้าทรงกระทำดวงจิต
ของพระองค์ให้แข็งแกร่ง
จนแม้พระสรีรธาตุบางส่วนของพระองค์
ก็ยังเผาไม่ไหม้ ยังคงเป็น "พระบรมสารีริกธาตุ"
ปรากฏให้เราเห็นอยู่ทุกวันนี้
นี่ก็ด้วยอำนาจแห่งความบริสุทธิ์
และสัจจะความจริงของพระองค์นั่นเอง

...

พระอาจารย์ลี ธัมมธโร
วัดอโศการาม
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
DT017019

จำปาพร

17 มี.ค. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5195 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย