"ถนนเข้าไปถึงศาสนา" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12  

.
 "ถนนเข้าไปถึงศาสนา"

" .. "ศึลก็ดี สมาธิก็ดี ปัญญาก็ดี ถ้าจะพูดว่านอกศาสนา แต่ก็เป็นถนนเข้าไปถึงศาสนา" เมื่อทำศีลให้ยิ่ง สมาธิให้ยิ่ง ปัญญาให้ยิ่งแล้ว "ผลคือความสงบเกิดขึ้นมา" นั่นเป็นจุดที่ต้องการ เมื่อสงบแล้วถึงได้ยินเสียงก็ไม่มีอะไร เมื่อถึงความสงบอันนี้แล้วก็ ไม่มีอะไรจะทำ ฉะนั้น "พระศาสดาจึงให้ละ จะเป็นอะไรก็ไม่ต้องกังวล อันนี้เป็นปัจจัตตังแล้วจริง ๆ" มิได้เชื่อใครอีก

หลักของพระพุทธศาสนาจึงมิได้มีอะไร "ไม่มีฤทธิ์ ไม่มีปาฏิหาริย์อย่างอื่นทั้งหลายทั้งปวง" สิ่งเหล่านี้พระศาสดามิได้สรรเสริญ แต่มันก็อาจทำได้ เป็นได้ "สิ่งเหล่านี้เป็นโมหธรรม" พระศาสดาไม่สรรเสริญ "ท่านสรรเสริญผู้ที่ทำให้พ้นจากทุกข์ได้เท่านั้น" ซึ่งต้อง อาศัยการปฏิบัติ อุปกรณ์เครื่องปฏิบัตินั้น ได้แก่ "ทาน ศีล สมาธิ ปัญญา" จะต้องฝึกหัดอย่างนี้ .. "

"กุญแจภาวนา"
หลวงปู่ชา สุภัทโท
    

5,393


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย