"สติ เครื่องระวังรักษา" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12  

.
 "สติ เครื่องระวังรักษา"

" .. "จิต เมื่อมีสติเป็นเครื่องรักษา ย่อมไม่ถูกกิเลสมาทำลาย" ย่อมไม่ถูกกิเลสรบกวน ย่อมไม่ถูกกิเลสเหยียบย่ำทำลาย รักษากันอยู่ไม่หยุดไม่ถอยกิเลสก็ค่อยเบาลงไป ๆ

"นี่คือวิธีการของผู้จะนำตนให้หลุดพ้นจากทุกข์ ตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้า" ซึ่งเป็นมัชฌิมา คือท่ามกลางแห่งมรรค ผล นิพพาน อยู่เสมอและท่ามกลางได้แก่ความเหมาะสมแห่งการแก้กิเลสทุกประเภทอยู่เสมอ

"ไม่มีกิเลสประเภทใดที่จะนอกเหนือไปจาก มัชฌิมาปฏิปทาของพระพุทธเจ้าได้" และไม่มีกิเลสประเภทใดที่จะไม่ตายไม่ฉิบหายเพราะมัชฌิมาปฏิปทานี้ ถ้าเรานำมาใช้ให้เหมาะสมกับกิเลสประเภทนั้น ๆ ด้วยความเอาจริงเอาจัง .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 

http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=2378&CatID=3

5,423

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย