ทุกชีวิตมีเวลาจำกัด อย่างมากไม่เกินร้อยปีก็จะต้องละร่างนี้

   ..." ทุกชีวิตมีเวลาจำกัด อย่างมากไม่เกินร้อยปีก็จะต้องละร่างนี้

..ละโลกนี้ไป อย่าผลัดวันประกันพรุ่งที่จะทำความดี

..เพราะถ้าสายเกินไปเมื่อไร ก็ตนเองนั่นแหละ

..จะต้องได้เสวยผลของการไม่กระทำกรรมดี

..ไม่มีผู้ใดอื่นจะรับผลของความดีความชั่วที่ตนเองทำไว้

..เจ้าตัวเองเท่านั้น จักเป็นผู้รับผลของความดีความชั่วที่ตนทำ "...


:: สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

ที่มา : fb Nichakul Surachai

5,502จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย