"พระพุทธศาสนาเป็นของสากล" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    7 เม.ย. 2564

.
 "พระพุทธศาสนาเป็นของสากล"

" .. พระพุทธศาสนาเป็นของสากล "มนุษย์ชาวโลกนี้มีใจเกิดขึ้นในที่ใดแล้วก็มีกิเลสหุ้มห่อในใจของมนุษย์ในที่นั้น" พระพุทธเจ้าจึงอุบัติขึ้นในที่นั้นแล้วจึงได้บัญญัติพระพุทธศาสนาลงที่กาย วาจาและใจของมนุษย์เหล่านั้น

เมื่อพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้ว "แต่ธรรมคำสอนของพระองค์ที่ยังเหลืออยู่ในหัวใจของมนุษย์เหล่านั้น" ผู้มีศรัทธาก็ปฏิบัติกันต่อไป ต่อเมื่อมนุษย์ในโลกนี้ทั้งหมดไม่มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา หรือใจมนุษย์ไม่มีมาเกิดในโลกนี้อีก "นั่นแหละพระพุทธศาสนาจึงจะหมดไปจากโลกนี้"

พระพุทธศาสนาเป็นของสากลอย่างนี้ พระพุทธเจ้าจะมาอุบัติในโลกนี้ก็ดี หรือจะไม่มาอุบัติในโลกนี้ก็ดี "ธรรมคืออกุศลและกุศล หากเป็นของมีอยู่อย่างนั้นแต่ไหนแต่ไร" .. "

"ของดีมีในศาสนาพุทธ"
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
 DT014902

วิริยะ12

7 เม.ย. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5107 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย