"ธรรมเป็นของอัศจรรย์" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    16 ก.พ. 2564

.
 "ธรรมเป็นของอัศจรรย์"

" .. พระพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นมาในโลก "เป็นศาสดาเอกด้วยการตรัสรู้ชอบเอง" ไม่มีครูอาจารย์สอน แล้วก็ทรงนำเอาธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้นั้นมาสอนแก่มวลมนุษย์ทั้งปวงด้วย

ธรรมที่สอนนั้น "สอนมีเหตุมีผล" มิใช่ไม่มีเหตุมีผล "เป็นของอัศจรรย์สมควรที่ผู้รู้ทั้งหลายจะเข้าใจได้ แลไม่ได้บังคับให้ผู้ใดมานับถือ" แต่เมื่อผู้ฟังทั้งหลายได้มาฟัง ตรึกตรองตามเหตุผลแล้วเห็นดีเห็นชอบ มีเหตุมีผลแล้วเลื่อมใสศรัทธา จึงเข้ามานับถือด้วยตนเอง

ผิดจากศาสนาอื่นแลลัทธิอื่น "บางศาสนาบางลัทธิซึ่งเขาห้ามไม่ให้วิจารณ์ศาสนาของเขา" ส่วนพระพุทธศาสนาท้าให้วิจารณ์ได้เต็มที่เลย พิจารณาเห็นเหตุเห็นผลแน่ชัดด้วยตนเองแล้ว จึงนับถือด้วยความเป็นอิสระ .. "

"ถึงโลก ถึงธรรม"
(หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
    DT014902

วิริยะ12

16 ก.พ. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5357 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย