"ทุกข์แล้วทุกข์ก็จะดับ เป็นธรรมดา" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12    31 ธ.ค. 2563

.
 "ทุกข์แล้วทุกข์ก็จะดับ เป็นธรรมดา"

" .. พบอะไรก็ตามอย่าหลงติด ได้รับอะไรก็ตามอย่าหลงติด "พบความทุกข์ก็อย่าหลงติด" โดยหลงคิดว่าจะต้องพบความทุกข์นั้นตลอดไป "พบความสุขก็อย่าหลงติด" โดยหลงคิดว่าจะต้องพบ ความสุขนั้นตลอดไป

"อย่าเดือดร้อนวุ่นวายทุกข์นักหนากับความคิดว่า ความทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วจะเป็นความทุกข์ต่อไปไม่จบสิ้น" เป็นความคิดที่ให้ความทุกข์ทรมานใจหนักหนาเกินกว่าจำเป็น "นี้แหละที่เรียกว่า ทุกข์เพราะความคิดที่ผิด"

ความคิดจะไม่ให้ความทุกข์ทรมานใจหนักหนาเกินกว่าจำเป็น แก่ผู้ที่ทุกขณะจิตได้ยินพระสุรเสียงในสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสเตือน "สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดา ทุกข์แล้วทุกข์ก็จะดับ"

"ไม่ใช่ทุกข์แล้วก็จะทุกข์ ทุกข์ ทุกข์ ตลอดไป" ไม่รู้จบไม่รู้สิ้นและเช่นเดียวกัน สุขแล้วสุขก็จะดับ ไม่ใช่สุขแล้วก็จะสุข สุข สุข ตลอดไป ไม่รู้จบไม่รู้สิ้น .."

"แสงส่องใจ" อาสาฬหบูชา ๒๕๔๗
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร 
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=45913DT014902

วิริยะ12

31 ธ.ค. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5180 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย