"มรรคผลนิพพานอยู่ที่ใจ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12  

.
 "มรรคผลนิพพานอยู่ที่ใจ"

" .. ต้นไม้ภูเขา ดินฟ้าอากาศ ฟ้าแดดดินลม ในโลกธาตุนี้ไม่ใช่มรรคผลนิพพาน ไม่ใช่กิเลส "กิเลสแท้และมรรคผลนิพพานแท้อยู่ที่ใจ" เอาใจลงให้ดี

เวลานี้กิเลสนั้นแหละตัวมันปิดมรรคผลนิพพานไว้ไม่ให้เห็น "เอาลงตรงนี้ เปิดลงตรงนี้ด้วยจิตตภาวนา" อย่าถอย มรรคผลนิพพานไม่ต้องถาม เปิดตรงนี้ให้ได้จะปรากฏขึ้นที่นี่แหละ .."

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=3260&CatID=2


• นำนั่งสมาธิ 30 นาที (เสียงพูด พุทธ โธ ตลอดการนั่งสมาธิ) ช่วยให้จิตสงบง่ายขึ้น ทำแล้วชีวิตดีขึ้นจริง

• อุบาสกสำคัญในสมัยพุทธกาล

• นิวรณ์ธรรม ..... ปัจจัยที่ทำให้มนต์ไม่แจ่มแจ้ง

• พระเคร่ง (ฮาธรรมะพระพยอม)

• ๓.ปางตัดพระเมาลี
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย