"ให้ปฏิบัติบูชาภาวนา" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12    3 ธ.ค. 2562

"ให้ปฏิบัติบูชาภาวนา"

" .. พระองค์มุ่งหวังให้คนเรา "ปฏิบัติบูชาภาวนา" ไมได้มุ่งหวังให้มาติดมาข้องมาลุ่มหลงมัวเมาอยู่กับความโกรธ ความโลภ ความหลง ต้องการให้พวกเราปฏิบัติกาย ปฏิบัติวาจา ปฏิบัติดวงจิตดวงใจของตน "ด้วยการภาวนามี พุทโธ ๆ เป็นต้น" หรืออุบายอื่นใด

เมื่อเราเอามานึกมาเจริญแล้ว "พาให้จิตใจสงบตั้งมั่น จนเกิดปัญญา" จนเกิดญาณความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามครรลองคลองธรรม "เพื่อจะได้ละกิเลสความโกรธ โลภ หลง อันมีอยู่ในจิตในใจของตนนี้ ให้หมดสิ้นไป" จุดมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าก็มีอย่างนี้ .. "

"พุทธาจารปูชา"
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
   DT014902

วิริยะ12

3 ธ.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5328 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย