"สำคัญที่ดวงจิต" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

 วิริยะ12    19 ก.ค. 2562

.
 "สำคัญที่ดวงจิต"

" .. "เมื่อพูดถึงธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราแล้วมันมากเหลือเกิน" เมื่อกล่าวให้พิสดารแล้วมันมาก ไม่อาจยังบุคคลให้รู้ทั่วถึงได้ "ฉะนั้นเมื่อย่นย่อกล่าวแล้ว ไม่ใช่ของมากอะไรนัก" อย่างตัวบุคคล ๆ หนึ่งซึ่งมีทั้งตา หู จมูก ลิ้น กาย หรืออวัยวะทั้งหมดนี้หลายอย่างหลายประการ "แต่ที่สำคัญอยู่อย่างเดียว คือดวงจิต"

"ดวงจิตนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ" เมื่อหากว่าพวกเราทั้งหลาย "มาฝึกหัดสิ่งที่มันมีอยู่ในตัวนี้ให้เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วให้มีความถูกต้องแล้ว" ตา หู จมูก ลิ้น กายก็จะเป็นไปด้วยทั้งนั้น "คือมีสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ" สัมมาวาจา สัมมาสังกัปโป เลี้ยงชีวิตก็ชอบ พยายามก็ชอบ ตั้งสติก็ชอบ ตั้งใจก็ชอบ "เพราะจิตดวงเดียวนี้มันเห็นชอบแล้ว" อะไร ๆ ทั้งหมดในอวัยวะร่างกายนี้ก็ชอบไปด้วยเสียทั้งนั้น

จึงพูดได้ว่า "แม้จะมีอวัยวะร่างกายทุกส่วนก็จริง แต่ที่สำคัญก็คือดวงจิต" โอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงแม้จะมีมากก็จริง "แต่ว่าเมื่อเรามาพิจารณาดูแล้วก็คือ มาประพฤติปฏิบัติให้จิตดวงเดียวนี้เห็นชอบเท่านั้น" ก็เป็นอันว่ามีทางที่จะพ้นจากทุกข์ไปได้ .. "

หลวงปู่ชา สุภทฺโท 
   DT014902

วิริยะ12

19 ก.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5345 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย