"นิมิตของหลวงพ่อเปลี่ยนฯ" (หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม)

 วิริยะ12    7 มิ.ย. 2562

.
 "นิมิตของหลวงพ่อเปลี่ยนฯ"

" .. "หลวงปูตื้อ" ท่านสอนสั่งในเรื่องนิมิตที่เกิดขึ้นว่า "นิมิตนั้นจำแนกไปหลายประการ จิตของนักปฏิบัติมีหลายขั้นตอนตามนิสัยบารมี" ของแต่ละคน "พูดถึงผู้มีสมาธิดี จิตใจบริสุทธิ์สะอาด ก็จะปรากฏนิมิตที่แจ่มใส" เป็นไปด้วยอำนาจฌาน และอำนาจแห่งญาณ

ตอนที่หลวงพ่อเปลี่ยน ออกเดินบิณฑบาตตามหลังหลวงปูตื้อและพระภิกษุสงฆ์องค์อื่น ๆ "ท่านมองเห็นผู้คนในลักษณะต่าง ๆ ที่ไม่เหมือนกับที่ตาเราเห็น" ตอนแรก ๆ ก็คิดว่าเราไปสร้างนิมิตเอาเอง พอนาน ๆ ไปก็เห็นว่า "เราพบเรื่องจริงเข้าแล้ว จึงได้นำมากราบเรียนปรึกษากับ หลวงปูตื้อ" แล้วท่านให้ข้อคิด ดังนี้

๑. "ถ้านิมิตเห็นบุคคลธรรมดานุ่งห่มผ้าสีเหลือง" เดินเข้ามาหา แสดงว่า "จิตของบุคคลเหล่านั้น เป็นผู้มีศีล ๕ อยู่เป็นปกติ" มีสมาธิ มีการปฏิบัติศีลอย่างสมํ่าเสมอ ละเว้นจากการทำชั่ว มีใจเป็นพระเป็นธรรม

๒. "ถ้านิมิตเห็นบุคคลธรรมดานุ่งห่มด้วยผ้าขาว" แสดงว่า "จิตของบุคคลนั้นมีศีล ๕ เป็นปกติ และมีใจเป็นเทพเทวดา"

๓. "ถ้านิมิตเห็นบุคคลธรรมดานุ่งห่มเสื้อผ้าขาด ผิวคล้ำ ไม่มีสง่าราศรี" แสดงว่า "จิตของบุคคลนั้นตกตํ่าลงไปกว่าความเป็นคน" คือ "มีความคิดแต่จะทำความชั่ว"

๔. "ถ้านิมิตเห็นบุคคลที่ใส่เสื้อผ้าดำสนิท จิตของเขามีศีลทีไม่บรีสุทธิ ใจหยาบ" ที่ตํ่าไปกว่านั้น คือ "จะเห็นเป็นลักษณะของเดรัจฉาน เช่น ควาย ตํ่าลงไปก็เป็นสุนัข ตํ่าลงไปก็เป็นสัตว์ประเภทเลื้อยคลาย เช่น งู" เป็นต้น

"หลวงพ่อเปลี่ยนได้รับการบอกเล่าเช่นนี้จากหลวงปูตื้อ" นับว่าเป็นประโยชน์ยิ่งนัก .. "

"หนังสือบูรพาจารย์"
หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม
    DT014902

วิริยะ12

7 มิ.ย. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5346 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย