"มรดกธรรมคำสอน" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

 วิริยะ12    16 มี.ค. 2562

.
 "มรดกธรรมคำสอน"

" .. "ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ จะแยกกันไม่ได้" หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก ต้องอิงอาศัยกันอยู่ฉันใดก็ดี ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ก็อาศัยกันอยู่อย่างนั้น สัทธรรมสามอย่างนี้ จะแยกกันไม่ได้เลย .. "

" .. "ให้เห็นปัจจุบันธรรม" อย่าส่งจิตอนาคตและอดีต" .. "

" .. "จิตเป็นสมบัติที่มีค่ายิ่ง" เป็นสมบัติสำคัญมากในตัวเรา ที่ควรได้รับการเหลียวแล ด้วยวิธีเก็บรักษาให้ดี "ควรสนใจรับผิดชอบต่อจิต อันเป็นสมบัติมีค่ายิ่งของตน" .. "

" .. "กิเลสแท้ ธรรมแท้ อยู่ที่ใจ" .. "

" .. ให้เอา กาย วาจา ใจ นี้ยกขึ้นพิจารณา "อย่าเพิ่ม อย่าเอาออก ให้เห็นอยู่ในกาย" .."

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต    DT014902

วิริยะ12

16 มี.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5386 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย