"จิตอันเดียว" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    11 ม.ค. 2562


 "จิตอันเดียว"

" .. "พระพุทธศาสนาสอนให้เข้าถึงจิตถึงใจอันเดียว กิเลสทั้งหลายเกิดจากจิต" จิตเป็นผู้ยึดเอากิเลสมาไว้ที่จิต จิตจึงเศร้าหมอง "เมื่อจิตเห็นโทษของกิเลสแล้ว สละถอนกิเลสออกจากจิตได้แล้ว จิตก็ผ่องใสบริสุทธิ์"

นี่เป็นหลักพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้มิใช่หรือ "ถึงผู้จะเข้าสู่อริยภูมิ ก็ต้องเข้าถึงจิตเป็นหนึ่ง" เรียกว่า "มัคคสมังคี จิตรวม ศีล สมาธิ ปัญญา เข้ามาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน" จึงจะเข้าถึงอริยภูมิได้ .. "

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี    DT014902

วิริยะ12

11 ม.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5388 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย