เพราะไม่รู้แจ้งในร่างกายนี้ตามเป็นจริง(หลวงปู่เหรียญ)

 ภัสรามณี    18 พ.ย. 2561

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคายก็ให้พึงพากันเข้าใจโดยสรุปว่าความทุกข์ทั้งหลายหรือความวุ่นวายทั้งหลายมันเกิดจาก”อุปาทาน” ความยึดมั่นถือมั่น อันนี้กล่าวโดยสรุปล่ะนะ ความทุกข์กาย เหตุที่จะได้มาอาศัยอยู่ในร่างกายอันนี้ก็เพราะว่าดวงจิตดวงนี้แต่ชาติก่อนมันก็ไม่รู้แจ้งในกายแล้วไม่ปล่อยไม่วางแล้วก็ใช้กายนั้นทำดีบ้างทำชั่วบ้าง ใช้วาจาพูดดีบ้างพูดชั่วบ้าง แล้วบาดนิก็ไปยึดถือเอาเรื่องที่ทำกรรมที่พูดนั่นไว้ทั้งดีทั้งชั่วมันก็เลยเป็นตัวกรรมนำดวงจิตนี้มาเกิดขึ้นในรูปอันนี้ กรรมเหล่านั้นมาตกแต่งอวัยวะทั้งหลายน้อยใหญ่ให้ก็ถึงได้เกิดมามีรูปมีร่างอย่างนี้

เมื่อเกิดมามีรูปมีร่างมาอย่างนี้แล้ว ลองพากันพิจารณาดูว่ามันยุ่งยากลำบากอย่างไรบ้างหรือมันเป็นสุขสบายหรืออย่างไรน่ะการที่ดวงจิตได้มาอาศัยอยู่ในร่างกายอันนี้ มันเป็นอย่างไรลองพิจารณาดูกันให้ดี อย่าอยู่เฉยๆ การปล่อยจิตของตนให้คิดให้เลื่อนลอยไปตามกระแสของโลกเสียมากต่อมากอันนั้นมันเป็นเหตุไม่ได้รู้แจ้งในร่างกายสังขารอันนี้ตามเป็นจริง ที่พระศาสดาทรงแนะนำสั่งสอนให้พุทธบริษัทลงมือปฏิบัติธรรมก็คือ พยายามสำรวมจิตของตนให้แน่วแน่อยู่ภายใน แล้วเพื่อจะได้กำหนดรู้แจ้งในร่างกายสังขารนี้ตามเป็นจริงนั่นเอง   


ที่มา : ส่วนหนึ่งจากพระธรรมเทศนาหัวข้อ “สังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตน”

DT018306

ภัสรามณี

18 พ.ย. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5367 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย