ปัจจุบันทุกข์ สู่โลกหน้าก็ทุกข์ : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

 ภัสรามณี  

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย




เมื่อปัจจุบันนี้ใจมันเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่แล้วหรือเวลาจวนจะตายมันก็เป็นทุกข์เดือดร้อนนี้นะ เมื่อตายลงไป ไปสู่โลกหน้านู่นก็เป็นทุกข์ไปในโลกหน้านู่นอีกเพราะว่าใจดวงเดียวนี้ละออกจากร่างนี้ไป มันก็เศร้าโศกเสียใจไปอย่างนั้่นแหละ เพราะว่าเวลาจวนจะตายมันก็เศร้าโศกเสียใจอยู่มันถึงได้ตายไป

ผู้ที่มาชำระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์จากบาปโทษมลทินต่างๆออกไปแล้วอย่างนี้ใจมันก็สงบอย่างว่านั่นแหละ มันก็มีปัญญามองเห็นขันธ์ห้านี้ตามเป็นจริง เมื่อขันธ์ห้านี้มันวิบัติแปรปรวนไปก็ไม่เสียใจเศร้าโศกและมีใจตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณบาดนิเพราะว่าเคยฝึกมาแล้วแต่ก่อน ก่อนที่มันจะเจ็บจะป่วยลงไปได้ฝึกฝนจิตนี้ เตือนจิตนี้ให้สร้างที่พึ่งขึ้นในตนมาแล้ว เหตุฉะนั้นมันจึงไม่เสียใจเศร้าโศก จึงไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อความตาย นี่ให้พากันรู้จักความมุ่งหมายแห่งการละบาปบำเพ็ญบุญที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอน
   

ที่มา : ส่วนหนึ่งจากพระธรรมเทศนาหัวข้อ "ภาวนารู้เท่าชีวิต”

5,386






จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย