"โยนิโสมนสิการ" (หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ)

 วิริยะ12  

 "โยนิโสมนสิการ"

"โยนิโสมนสิการ" แปลว่า "การคิด การพิจารณาโดย แยบคาย"

"แยบคาย" ก็หมายถึง ..

" .. การคิด "การพิจารณาด้วยเหตุด้วยผล" ตามหลักความเป็นจริง "ตามสัจจะธรรม ไตรลักษณ์ อันมี "อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เป็นตัวตัดสิน" จนเกิดความรู้ ความเข้าใจหายสงสัยในเรื่องนั้น ๆ "หากยังไม่เข้าใจ ไม่หายสงสัย" ก็เรียกว่า "ยังไม่แยบคาย ยังไม่ใช่โยนิโสมนสิการ" .. "

หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ 

5,434


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย