เรื่องแพ้ ,ชนะและอภัย

 JRSOUND  

ทุกฺขํ เสติ ปราชิโต ผู้แพ้ ย่อมอยู่เป็นทุกข์
ชยํ เวรํ ปสวติ ผู้ชนะ ย่อมก่อเวร
ททํ มิตฺตานิ คนฺถติ ผู้ให้ ย่อมผูกไมตรีไว้ได้
ทเทยฺย นโร อภยํ คนควรให้อภัย .

6,060จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย