ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ ณ ปัณฑิตารมย์ สระบุรี เริ่มต้นปฏิบัติธรรมกันอย่างไร ??(ตอนที่ 20)

 มหาราชันย์   28 ต.ค. 2563

... เริ่มต้นปฏิบัติธรรมกันอย่างไร ?? (ตอนที่ 20)
...
ผู้สนใจศึารษาเรียนรู้ โทร. 089 - 766 - 2373
E-Mail : karagetu@hotmail.com
ID Line : karagetu
...
อาหารจานที่ 4 การทำไว้ในใจโดยแยบคาย
...
บัดนี้ ท่านเป็นดุจใบไม้สีเหลือง,
บุรุษแห่งพระยายม (คือความตาย) ปรากฏแก่ท่านแล้ว.
ท่านตั้งอยู่ใกล้ปากแห่งความเสื่อม,
อนึ่ง แม้เสบียงทางของท่าน ก็ยังไม่มี.
ท่านนั้น จงรีบพยายามทำที่พึ่งแก่ตน,
จงเป็นบัณฑิต กำจัดกิเลสเพียงดังเนิน
ท่านจักเข้าสู่อริยภูมิอันเป็นทิพย์
...
... จากพระคาถาบทหนึ่ง นำมาเป็นอาหารแต่ละจาน
อาหารจานที่ 1 การคบ “สัปบุรุษ” ... การได้เห็นพระธรรมและพระวินัยเป็นพระศาสดา
อาหารจานที่ 2 การฟัง “พระสัทธรรม” ... การจำแนกพระธรรมเทศนาออกเป็นร้อยนัยพันนัย
อาหารจานที่ 3 การมีสัทธา ... การเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาและความประพฤติ (มีวิชชาและจรณะ)
... จะเห็นได้ว่าอาหารแต่ละจานที่เรารับประทานไปนั้น เป็น “การทำกิจ” ที่เกี่ยวเนื่องกันนั่นเอง
... ดังนั้น ... อาหารจานที่ 4 การทำไว้ในใจโดยแยบคาย ... มีกิจอะไรที่จะต้องทำกันบ้าง??
... เราก็มาดูลำดับแห่งกิจที่เราประพฤติปฏิบัติช่วงที่ผ่าน ๆ มากันก่อน
เริ่มจาก ...
1.อธิการกุศล แล้วตั้งสัจจะอธิษฐานปรารภนิพพานเป็นอารมณ์
2.ละนิวรณ์ 5 เข้าสู่รูปฌาน 4 หรือฌานสมาบัติ 8
3.ยังจิตในสมาบัติ 8 นั้นให้เป็นจิตที่บริสุทธิ์ขาวรอบ เป็นจิตที่ตั้งมั่น มีอำนาจ อ่อน ควรแก่การงาน ... เรียกว่า จิตมี “จรณะ”
4.นำจิตตามข้อ 3 มารับประทานอาหารจานที่ 1 การคบ “สัปบุรุษ” ... การได้เห็นพระธรรมและพระวินัย
5.นำจิตตามข้อ 3 มารับประทานอาหารจานที่ 2 การฟัง “พระสัทธรรม” ... การจำแนกพระธรรมเทศนาออกเป็นร้อยนัยพันนัย ... แล้วน้อมความรู้ภายนอกอันเป็น “อริยสัจ 4” เข้ามาเป็นความเข้าใจภายในอันเป็น “สัมมาทิฏฐิ” ... เรียกว่า จิตมี “วิชชา”
6.นำจิตตามข้อ 3. และ ข้อ 5. มารับประทานอาหารจานที่ 3 การมีสัทธา ... การเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาและความประพฤติ (มีวิชชาและจรณะ โดยนำข้อ 3. และข้อ 5. มารวมกัน)
7.จิตที่ได้ ณ กาลเวลานี้ จิตของเราที่บริสุทธิ์ขาวรอบ เป็นจิตที่ตั้งมั่น มีอำนาจ อ่อน ควรแก่การงานนั้น มี “สัมมาทิฏฐิ” เพิ่มขึ้นมาจากเดิม ...(ฉลาดขึ้น มีบุญมากขึ้น)
... กิจของอาหารจานที่ 4 การทำไว้ในใจโดยแยบคายคืออะไร??
... ก็เป็นกิจของสัมมาทิฏฐิ หรือวิชชาที่มีจรณะ(สมาบัติ 8) เป็นบาท นั่นเอง
กิจนั้นชื่อว่า “สัจจะญาณ”
กิจของ “สัจจะญาณ” ใน “วิชชาและจรณะ” เป็นกิจแบบไหน เราต้องทำอะไรกันบ้าง ??
7.1. ... ดวงตา ญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่าง ได้ปรากฏแก่เราอย่างนี้ว่า “เรามีความรู้ในเรื่องทุกข์”
7.2. ... ดวงตา ญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่าง ได้ปรากฏแก่เราอย่างนี้ว่า “เรามีความรู้ในเรื่องเหตุให้เกิดทุกข์”
7.3. ... ดวงตา ญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่าง ได้ปรากฏแก่เราอย่างนี้ว่า “เรามีความรู้ในเรื่องความดับทุกข์”
7.4. ... ดวงตา ญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่าง ได้ปรากฏแก่เราอย่างนี้ว่า “เรามีความรู้ในเรื่องทางเข้าถึงซึ่งความดับทุกข์”
... สัจจะญาณ จึงเป็นการน้อมความรู้ภายนอกเข้ามาเป็นความเข้าใจภายใน และทำกิจให้สำเร็จประโยชน์ได้ด้วยประการอย่างนี้ ...
...
สวัสดียามบ่ายครับ
ขอให้ทุกท่านจงรุ่งเรืองและยั่งยืน

DT09714

มหาราชันย์

28 ต.ค. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  2286 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย