ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ ณ ปัณฑิตารมย์ สระบุรี เริ่มต้นปฏิบัติธรรมกันอย่างไร ??(ตอนที่ 8)

 มหาราชันย์   30 ก.ย. 2563

... เริ่มต้นปฏิบัติธรรมกันอย่างไร ?? (ตอนที่ 8)
...
ผู้สนใจศึารษาเรียนรู้ โทร. 089 - 766 - 2373
E-Mail : karagetu@hotmail.com
ID Line : karagetu
...
อาหารจานที่ 2 การฟังพระสัทธรรม
พระสัทธรรมจากพระศาสดาในพระคาถานี้
ปณฺฑุปลาโสว ทานิสิ
ยมปุริสาปิ จ ตํ อุปฏฺฐิตา
อุยฺโยคมุเข จ ติฏฺฐสิ
ปาเถยฺยมฺปิ จ เต น วิชฺชติ.
โส กโรหิ ทีปมตฺตโน
ขิปฺปํ วายม ปณฺฑิโต ภว
นิทฺธนฺตมโล อนฺคโณ
ทิพฺพํ อริยภูมิเมหิสิ.
บัดนี้ ท่านเป็นดุจใบไม้สีเหลือง,
บุรุษแห่งพระยายม (คือความตาย) ปรากฏแก่ท่านแล้ว.
ท่านตั้งอยู่ใกล้ปากแห่งความเสื่อม,
อนึ่ง แม้เสบียงทางของท่าน ก็ยังไม่มี.
ท่านนั้น จงรีบพยายามทำที่พึ่งแก่ตน,
จงเป็นบัณฑิต กำจัดกิเลสเพียงดังเนิน
ท่านจักเข้าสู่อริยภูมิอันเป็นทิพย์
...
... ในทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ของเราในปัจจุบัน การจัดเก็บข้อมูล (Digital file) หรือการส่งข้อมูลที่เป็นไฟล์ขนาดใหญ่ เราจะทำเป็น “Zip File” คือการบีบอัดข้อมูลนั่นเอง
เมื่อใดเราจะใช้ข้อมูลนั้น เราจะเอามาใช้โดยตรงทันทีไม่ได้ แต่ต้องแตกไฟล์ (Exact File) กันเสียก่อน ฉันใด
...
... พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า พระศาสดาของเราก็สุดยอดอย่างยิ่งแห่งความทันสมัยที่สุดจนมาถึงปัจจุบัน
... อริยสัจ 4 ก็เป็นข้อมูลสัจจะขนาดใหญ่มาก แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสามารถบีบอัดข้อมูล (Digital file) นั้นเอาไว้ในพระคาถาเพียงบทเดียว หรืออย่างยาวก็ในพระสูตรใด พระสูตรหนึ่ง
... ตัวอย่างพระคาถาที่ยกมา ก็เป็น Big data ที่ผ่านการบีบอัดมา ฟังเผิน ๆ ท่านอาจบอกว่าเข้าใจแล้วบ้าง ไพเราะบ้าง แต่จริง ๆ ท่านอ่าน/ฟังไม่เข้าใจหรอกครับ เพราะจะเข้าใจได้ ท่านจำเป็นต้องแตกไฟล์ (Exact File) ให้เป็นร้อยนัยพันนัยเสียก่อน จึงจะอ่านได้เข้าใจกันได้ ฉันนั้น
... จากพระคาถาบทนี้ ท่านลองแตกไฟล์กันดูนะครับว่าท่านจะได้ความรู้อะไรมาบ้าง ??
... จากความรู้ร้อยนัยพันนัย ท่านสามารถมองเห็นได้กันสักกี่นัยยะ ??
...
สวัสดียามเที่ยงครับ
ขอให้ทุกท่านจงรุ่งเรืองและยั่งยืน
   

DT09714

มหาราชันย์

30 ก.ย. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5828 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย