ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ ณ ปัณฑิตารมย์ สระบุรี เริ่มต้นปฏิบัติธรรมกันอย่างไร ??(ตอนที่ 6)

 มหาราชันย์   16 ก.ย. 2563

เริ่มต้นปฏิบัติธรรมกันอย่างไร ?? (ตอนที่ 6)
...
ผู้สนใจศึารษาเรียนรู้ โทร. 089 - 766 - 2373
E-Mail : karagetu@hotmail.com
ID Line : karagetu
...
... จากตอนที่ 1 ...เราเริ่มกันที่การอธิการกุศล และการตั้งสัจจะอธิษฐานปรารถนาการดับขันธ์ปรินิพพาน
... ตอนที่ 2 ...เราจะแสวงหาอาหารเลิศรส คือการคบสัปบุรุษ อันเป็นอาหารสุดแซ็บจานที่ 1 มาเสวยกัน
... ตอนที่ 3 ...เราได้รู้จักอาหารจากแรกอันเป็นอาหารเลิศรส คือการคบสัปบุรุษ ว่าเป็นใครกันบ้าง ??
... ในตอนที่ 4 “สัปบุรุษ” ที่เหลืออยู่และพบเห็นได้ง่าย ทุกที่ ทุกเวลา นั่นคือพระศาสดา
... ตอนที่ 5 เราทราบแล้วว่า พระธรรมเทศนาคือ “พระศาสดา” และเป็น “สัปบุรุษ”
... ในตอนนี้เรามาดูกันว่า เราพบ “พระศาสดา” หรือ “สัปบุรุษ” ได้ที่ไหน ?? และมีลักษณะใดกันบ้าง ??
... เมื่อทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น บทที่เราสวดเป็นประจำได้แก่ บทอิติปิโส บทธรรมจักร ฯ เป็นต้น นั่นแหละ “พระศาสดา” ได้ปรากฏเบื้องหน้าท่านแล้ว
... หรือเมื่อใดที่หยิบพระไตรปิฎกมาอ่านสักพระสูตรหนึ่ง ยาวหรือสั้นก็ตาม หรือพระคาถาธรรมบทสักบทหนึ่ง นั่น “พระศาสดา” ก็ได้ปรากฏเบื้องหน้าท่านแล้ว
...
ทดลองเข้าเฝ้าพระศาสดาอันเป็น 2 พระคาถานี้ครับ
ปณฺฑุปลาโสว ทานิสิ
ยมปุริสาปิ จ ตํ อุปฏฺฐิตา
อุยฺโยคมุเข จ ติฏฺฐสิ
ปาเถยฺยมฺปิ จ เต น วิชฺชติ.
โส กโรหิ ทีปมตฺตโน
ขิปฺปํ วายม ปณฺฑิโต ภว
นิทฺธนฺตมโล อนฺคโณ
ทิพฺพํ อริยภูมิเมหิสิ.
บัดนี้ ท่านเป็นดุจใบไม้สีเหลือง,
บุรุษแห่งพระยายม (คือความตาย) ปรากฏแก่ท่านแล้ว.
ท่านตั้งอยู่ใกล้ปากแห่งความเสื่อม,
อนึ่ง แม้เสบียงทางของท่าน ก็ยังไม่มี.
ท่านนั้น จงรีบพยายามทำที่พึ่งแก่ตน,
จงเป็นบัณฑิต กำจัดกิเลสเพียงดังเนิน
ท่านจักเข้าสู่อริยภูมิอันเป็นทิพย์
...
อุปนีตวโยว ทานิสิ
สมฺปยาโตสิ ยมสฺส สนฺติกํ
วาโสปิ จ เต นตฺถิ อนฺตรา
ปาเถยฺยมฺปิ จ เต น วิชฺชติ.
โส กโรหิ ทีปมตฺตโน
ขิปฺปํ วายม ปณฺฑิโต ภว
นิทฺธนฺตมโล อนงฺคโณ
น ปุน ชาติชรํ อุเปหิสิ.
บัดนี้ ท่านกำลังเข้าสู่วัยชรา,
กำลังเดินทางเพื่อจะไปสู่ปากเหวแห่งความตาย,
อนึ่ง ที่พักในระหว่างทางของท่าน ก็ยังไม่มี,
แม้เสบียงทางของท่าน ก็หามีไม่,
จงรีบพยายามทำที่พึ่งแก่ตน, จงเป็นบัณฑิต
กำจัดกิเลสเพียงดังเนิน
ท่านจักไม่เข้าถึงชาติชราอีก.
...
สัพพัง ระสัง ธัมมะ ระโส ชินาติ (รสแห่งธรรม ชนะรสทั้งปวง)
... แต่ ... ท่านทราบกันหรือไม่ว่า อาหารเลิศรสจานแรก คือ “พระศาสดา” หรือ “สัปบุรุษ” เบื้องหน้าท่านนี้ มีวิธีรับทานอย่างไรถึงจะอร่อย ??
“พระศาสดา” ที่ได้ปรากฏเบื้องหน้าท่านนั้น พระองค์ทรงตรัสอะไรกับท่านบ้าง ??
มีพุทธประสงค์ให้ท่านประพฤติปฏิบัติอย่างไรกันบ้าง ??
...
สวัสดียามค่ำครับ
ขอให้ทุกท่านจงรุ่งเรืองและยั่งยืน
   

DT09714

มหาราชันย์

16 ก.ย. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5811 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย