ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ ณ ปัณฑิตารมย์ สระบุรี เริ่มต้นปฏิบัติธรรมกันอย่างไร ??(ตอนที่ 5)

 มหาราชันย์  

เริ่มต้นปฏิบัติธรรมกันอย่างไร ?? (ตอนที่ 5)
...
ผู้สนใจศึารษาเรียนรู้ โทร. 089 - 766 - 2373
E-Mail : karagetu@hotmail.com
ID Line : karagetu
...
... จากตอนที่ 1 ...เราเริ่มกันที่การอธิการกุศล และการตั้งสัจจะอธิษฐานปรารถนาการดับขันธ์ปรินิพพาน
... ตอนที่ 2 ...เราจะแสวงหาอาหารเลิศรส คือการคบสัปบุรุษ อันเป็นอาหารสุดแซ็บจานที่ 1 มาเสวยกัน
... ตอนที่ 3 ...เราได้รู้จักอาหารจากแรกอันเป็นอาหารเลิศรส คือการคบสัปบุรุษ ว่าเป็นใครกันบ้าง ??
... ในตอนที่ 4 “สัปบุรุษ” ที่เหลืออยู่และพบเห็นได้ง่าย ทุกที่ ทุกเวลา นั่นคือพระศาสดา
...
... จากตอนที่แล้ว เราทราบแล้วว่า “พระศาสดา” เป็นสัปบุรุษ เป็นกัลยาณมิตรที่ดีที่สุดของเรา และหาง่ายที่สุดด้วย
“... ดูก่อนอานนท์ ธรรมและวินัยอันเราตถาคตแสดงไว้ดีแล้วนั้น จักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายในกาลล่วงไปแห่งเรา ...”
“... ดูกรวักกลิ ผู้ใดแล เห็นธรรม ผู้นั้นชื่อว่าย่อมเห็นเรา ผู้ใดเห็นเรา ผู้นั้นชื่อว่าย่อมเห็นธรรม.
วักกลิ เป็นความจริง บุคคลเห็นธรรม ก็ย่อมเห็นเรา บุคคลเห็นเราก็ย่อมเห็นธรรม.
...
... ก่อนอื่น เรามาดูความหมายของคำว่า “ธรรม” กันก่อนนะครับ
คำว่า “ธรรม” ในที่นี้ จะมุ่งเอาพระธรรมเทศนาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดง
1.จะทรงแสดงบทใดบทหนึ่งก็ได้ ยาวหรือสั้น ก็ได้ อย่างนี้เรียกว่า “ธรรม” เพราะเป็นการแสดงขั้นตอนวิธีปฏิบัติธรรม “ธรรม” ประการนี้เป็นอายตนะภายนอก เป็นลักษณะแห่ง “ธรรม” หรือขั้นตอนแห่งธรรมปฏิบัติ (Procedure) เป็น “ธรรม”ในความหมายที่ 1
2.เมื่อผู้ฟังได้ฟังพระธรรมเทศนา อันเป็นอายตนะภายนอก แล้วน้อมความรู้ภายนอกเข้ามาเป็นความเข้าใจภายใน (สัมมาทิฎฐิ=ดวงตา ญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่าง) บ้าง น้อมความเข้าใจภายในเป็นความรู้ภายนอกบ้าง หรือทั้งน้อมความรู้ภายนอกเข้ามาเป็นความเข้าใจภายในและน้อมความเข้าใจภายในเป็นความรู้ภายนอกบ้าง วิชชาก็จะปรุงแต่งปุญญาภิสังขาร ปุญญาภิสังขารปรุงแต่งวิญญาณ ฯลฯ... ยังวิปัสสนาจิต 4 และมัคคจิต 4 ที่ยังไม่เกิดให้เกิด ที่เกิดแล้วให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ วิปัสสนาจิต 4 มัคคจิต 4 นี้จึงทรงตรัสเรียกว่า “ธรรม” เป็น“ธรรม”โดยสัจจะสภาวะ นี่เป็น “ธรรม”ในความหมายที่ 2
... ดังนั้น บริบทที่ว่า “ผู้ใดแล เห็นธรรม ผู้นั้นชื่อว่าย่อมเห็นเรา ผู้ใดเห็นเรา ผู้นั้นชื่อว่าย่อมเห็นธรรม.” จึงทรงหมายเอาเห็น “ธรรม” ที่เป็น “สัจจะสภาวะ”ในความหมายที่ 2 นั่นเอง
... แต่เนื่องจาก เป็น “ธรรม” ในความหมายที่ 2 เป็น “สัจจะสภาวะ” ที่มีอยู่จริง และเกิดขึ้นได้โดยการเข้ารหัส ( Coding ) หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ปฏิจจสมุปบาท” นั่นเอง พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงตรัสคำว่า “ธรรม” ในอีก 1 บริบทคือ “ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาท ผู้นั้นย่อมเห็นธรรม ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นย่อมเห็นปฏิจจสมุปบาท”
... แต่ต้องเห็น “ปฏิจจสมุปบาท” ในวิปัสสนาจิต 4 มัคคจิต 4 ผลจิต 4 ในจิตใจเราจริง ๆ ด้วยนะครับ
ดังนั้น เราบรรลุวิปัสสนาจิต 4 มัคค 4 ผล 4 เมื่อใดนั่นแหละเราได้เห็นธรรม ได้เห็นพระผู้มีพระภาคแล้วจริง ๆ นั่นแหละพระศาสดาได้มาปรากฏเบื้องหน้าเราแล้ว
... แล้วท่านจะเริ่มเข้าเฝ้าพระศาสดาเมื่อไหร่กันดี ??
... และท่านจะเลือกพระธรรมเทศนาบทใด น้อมเอาความรู้ภายนอกมาเป็นความเข้าใจภายในกันดี ??
...
สวัสดียามเช้าครับ
ขอให้ทุกท่านจงรุ่งเรืองและยั่งยืน
   


5,956


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย