ค่ายธรรมะ และ Computer Science ระดับมัธยม 1 – 3 ภาคฤดูร้อน 1-30 เมษายน 2562

 มหาราชันย์  

ค่ายธรรมะ และ Computer Science ระดับมัธยม 1 – 3 ภาคฤดูร้อน 1-30 เมษายน 2562
รับสมัครนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ ชาย – หญิง ระดับประถม – มัธยมศึกษา
1.กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถม 1 – 3 จำนวน 20 คน
2.กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถม 4 – 6 จำนวน 20 คน
3.กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยม 1 – 3 จำนวน 20 คน
คุณสมบัติ
1.เป็นเด็กกำพร้า และ/หรือ ฐานะยากจน ไม่จำเป็นต้องเรียนเก่ง เพราะสามารถพัฒนาให้เก่งได้
2.นับถือพระพุทธศาสนา
3.มีความสนใจในวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และพระพุทธศาสนา
4.สามารถเรียนรู้และทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ดี
5.มีความสนใจที่จะศึกษาและประกอบอาชีพเหล่านี้คือ
1.วิศวกรรมหุ่นยนต์ 2. Big Data 3. AI (Artificial Intelligence) ผู้รู้ใจ 4. LI (Life Intelligence) มนุษย์อัจฉริยะ 5. Block Chain 6. Software Developer 7. Platform 8. Influencer or Celebrity Group (ดาราเฉพาะกลุ่ม) 9. Business alone (ธุรกิจตัวคนเดียว) 10. Information Business (ธุรกิจข้อมูลข่าวสาร) 11. Real-life Education (การศึกษาที่เน้นการใช้งานจริง) 12. Electric car 13. Hobbies and Passion 14. Micro Ship 15. Sensor and Lens 16. Renewable Energy 17. Transportation
ผู้สนใจศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน ติดต่อศูนย์วิจัยชนบท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
โทร. 089 - 766 - 2373
E-Mail : karagetu@hotmail.com
ID Line : karagetu
Face Book : Saenphumsuksawas Karagetu
...
หลักสูตรค่ายธรรมะและ Computer Science ระดับมัธยม 1 – 3 ภาคฤดูร้อน
1 – 30 เมษายน 2562
Life Intelligence Program 30 ชั่วโมง
English language 30 ชั่วโมง
Atom .html Coding 30 ชั่วโมง
Celebrity Group, Hobbies and Passion 30 ชั่วโมง
Big Data and Data Science 30 ชั่วโมง
Creativity and Real-life Education 30 ชั่วโมง
Platform and Block Chain 30 ชั่วโมง
Renewable Energy 30 ชั่วโมง
Mind Athletics 30 ชั่วโมง
AI (Artificial Intelligence) and Software Developer 30 ชั่วโมง
Introduce and Present the New Knowledge 30 ชั่วโมง
FAQs 30 ชั่วโมง
ตารางการศึกษาและปฏิบัติประจำวัน 1 – 30 เมษายน 2562
05.30 – 06.00 น.ตื่นนอน
06.00 – 07.00 น. Life Intelligence Program
07.00 – 08.00 น. English language
08.00 – 09.00 น. อาหารเช้า
09.00 – 10.00 น. Atom .html Coding
10.00 – 11.00 น. Celebrity Group, Hobbies and Passion
11.00 – 12.00 น. Big Data and Data Science
12.00 – 13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. อาบน้ำแร่แช่สมุนไพรคลายร้อน
14.00 – 15.00 น. Creativity and Real-life Education ความคิดสร้างสรรค์และการศึกษาที่เน้นการใช้งานจริง
15.00 – 16.00 น. Renewable Energy พลังงานทดแทน
16.00 – 17.00 น. Mind Athletics
17.00 – 18.00 น. อาหารเย็น
18.00 – 19.00 น. อาบน้ำ
19.00 – 20.00 น. Platform and Block Chain
20.00 – 21.00 น. AI (Artificial Intelligence) and Software Developer
21.00 – 22.00 น. Introduce and Present the New Knowledge
22.00 – 23.00 น. FAQs ถามตอบปัญหา
23.00 – 05.30 น. นอน


• Mrs.Wow ฟองน้ำมหัศจรรย์ ของต้องมีติดบ้าน

• วัดหลวงสุมังคลาราม

• ๑๖ ตำบล ทรงแสดงนิมิตต์โอภาส

• "ศีลเครื่องวัดความดีของคน" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

• ธรรมให้รู้ : ตอนที่44 - อยากมีทรัพย์มากๆไว้ช่วยเหลือคนเป็นความโลภหรือไม่? โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย