โครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ตามนัยสติปัฏฐาน ๔ เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดไผ่เหลือง ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีฯ ๑๑๑๑๐

 ooh3939   5 ม.ค. 2555

โครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ตามนัยสติปัฏฐาน ๔
เนื่องในวันมาฆบูชา
ปฎิบัติระหว่างวันที่ 3 มี.ค - 7 มี.ค. 2555
ณ วัดไผ่เหลือง ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีฯ ๑๑๑๑๐
***************************
องค์การเผยแผ่วัดไผ่เหลืองฯ ตระหนักในคุณค่าของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานว่าเป็นเสมือนโอสถอันทรงสรรพคุณวิเศษที่สามารถลดอวิชชาและกิเลส อันเป็นเหตุแท้จริงของความทุกข์ได้ ผู้ทดลองปฏิบัติเมื่อได้พบด้วยตนเองว่าได้ทั้งปัญญาและความสุขก็เกิดศรัทธาที่จะขยายผลแห่งการปฏิบัติให้กว้างไกลออกไปถึงบุคคลอื่นด้วย

คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑. อายุ ๑๘ ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป
๒. เป็นผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาในการปฏิบัติวิปัสสนาในแนวสติปัฏฐาน ๔ และสามารถเปิดใจยอมรับเทคนิค
ใหม่ ๆ ในการปฏิบัติที่พระอาจารย์จะถ่ายทอดให้ ด้วยความเต็มใจ
๓. เป็นผู้ที่เคยปฏิบัติวิปัสสนามาแล้ว
๔. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวอันก่อให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติ และมีสุขภาพจิตที่เข้มแข็ง
๕. เป็นผู้ที่สามารถดูแลตนเองได้อย่างเต็มที่ เพราะผู้ปฏิบัติจะต้องควบคุมเวลาในการเดินจงกรม
นั่งสมาธิแต่ละบัลลังก์ ตลอดจนกำหนดอิริยาบถย่อยให้จดจ่อ
๖. เป็นผู้ที่สามารถรักษาศีล ๘ ได้อย่างเคร่งครัด และสามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ โดยเคร่งครัด

****************************************
**รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555**
***รับจำนวนจำกัดเพียง 25 ท่านเท่านั้น***
**รับสมัครด่วน...ก่อนเต็ม**
***ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งเสีย*******

****************************************
กำหนดการปฏิบัติธรรม
หลักสูตรพิเศษเนื่องในวันมาฆบูชา

วันเปิดการอบรม วันที่ 3 มีนาคม 2555
08.30-09.30 น. ลงทะเบียน
10.00-11.00 น. คณะพระอาจรย์ ปฐมนิเทศ
11.00-11.30 น. VDO สาธิตการปฏิบัติ
11.30 น. อาหารกลางวัน
13.00 น. ไหว้พระ สวดมนต์ / สมาทานศีล/สมาทานกรรมฐาน
พระอาจารย์ให้กรรมฐาน
15.00 น. พระอาจารย์สาธิตและนำการปฏิบัติ
16.30 น. พักดื่มน้ำปานะ
18.00 น. ปฏิบัติธรรม
20.30 น. กรวดน้ำ อุทิศส่วนกุศล แผ่เมตตา
พัก เข้านอน
**************************
กำหนดการประจำวัน
ระหว่างวันที่ 4 - 7 มีนาคม 2555
04.00 น. ตื่นนอน
04.30 น. ปฏิบัติธรรม
06.00 น. ไหว้พระ/สวดมนต์ สมาทานศีล
07.00 น. อาหารเช้า
08.30 น. ปฏิบัติธรรม/ สอบอารมณ์
11.00 น. อาหารกลางวัน
13.00 น. ปฏิบัติธรรม / สอบอารมณ์
16.30 น. พักดื่มน้ำปานะ
18.00 น. ปฏิบัติธรรม
19.00 น. ธรรมบรรยาย โดย พระณัฐภพ ขนฺติโก
20.00 น. ปฏิบัติธรรม
20.30 น. กรวดน้ำ อุทิศส่วนกุศล แผ่เมตตา
21.00 น. พัก เข้านอน
*******************************
หมายเหตุ
1. ท่านสามารถบริหารเวลาอาบน้ำได้เอง
2. น้ำปานะจัดไว้หน้าห้องปฏิบัติ ขอให้ท่านบริการตนเอง ตามความเหมาะสม
3. ในการฟังบรรยายธรรม เมื่อพระอาจารย์เข้ามากราบ
พระรัตนตรัยและนั่งเข้าที่ (มีวิทยากรนำ)
4. การสอบอารมณ์เริ่มสอบวันที่ 2 ของการปฏิบัติ
5. ท่านต้องไปสอบอารมณ์ตามเวลาที่กำหนด
********************************
ติดต่อสมัครปฎิบัติธรรมได้ที่
องค์การเผยแผ่วัดไผ่เหลือง (ฝ่ายวิปัสสนา)
โทร: 02-921-2128 , 02-921-1588 หรือที่ 087-883-2544
FAX: 02-921-2128
***********************************

ที่มา : โครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ตามนัยสติปัฏฐาน ๔ เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดไผ่เหลือง ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีฯ ๑๑๑๑๐

DT010849

ooh3939

5 ม.ค. 2555
 เปิดอ่านหน้านี้  5330 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย