เทศกาลเจริญสติ ปฏิบัติภาวนา สวดมนต์ข้ามปีวัดไผ่เหลือง บางบัวทอง นนทบุรี

 ooh3939   23 ธ.ค. 2556

กำหนดการ เทศกาลเจริญสติ ปฏิบัติภาวนา สวดมนต์ข้ามปี
ถ้าทำดี เพื่อดี นั้นดีแน่
GOOD FOR THE GOOD OF IT
DOING GOOD FOR THE GOOD OF IT IS TRULY GOOD.
วันอังคารที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึง วันพุธที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗
………………………………………………………………………….
ช่วง ๑ เย็นค่ำ – สวดมนต์ ฟังธรรม หลังพระอาทิตย์อัสดง
๑๘.๑๕ น. ประธานพิธี ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ เผือกผ่อง นายอำเภอบางบัวทอง กล่าวเปิดงาน
๑๘.๓๐ – ๑๙.๓๐ น. สวดมนต์ ทำวัตรเย็นแปล
๒๐.๐๐ – ๒๐.๔๕ น. ฟังพระธรรมเทศนา โดย เจ้าอาวาสวัดไผ่เหลือง
๒๐.๔๕ – ๒๑.๓๐ น. พักทานอาหารเบา ๆ หรือน้ำปานะ ณ บริเวณซุ้มอาหาร
๒๑.๓๐ – ๒๒.๓๐ น. กิจกรรม โดย กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ช่วงที่ ๒ ข้ามคืน – สมาธิภาวนาถือธุดงค์เนสัชชิก ณ ศาลาอเนกประสงค์
๒๓.๐๐ น. จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย / สมาทานศีล
พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์คาถาและนานาพร
๒๔.๐๐ น. สัญญาณระฆังรับปีใหม่ / สมาธิภาวนา
รับการประพรมน้ำพระพุทธมนต์
๐๑.๐๐ – ๐๔.๐๐ น. สมาทานเจริญสติสมาธิภาวนา อานาปานสติ
ถือเนสัชชิกข้าม คืน (หรือเจริญสติภาวนาตามอัธยาศัย)
(เนสัชชิก คือ การสมาทาน (สมัครใจเลือกปฏิบัติ) ถืออิริยาบถ นั่ง-ยืน-เดิน เพียง ๓ อิริยาบถ ไม่อยู่ในอิริยาบถนอน เป็นหนึ่งในธุดงควัตร ๑๓ ข้อที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติ สำหรับท่านที่ถือไม่ไหวสามารถนอนพักที่วัดจัดเตรียมไว้ให้ที่อาคารปฎิบัติธรรม หรือจะเตรียมเต็นท์ กลด มาร่วมพักใต้ร่มไม้ในบริเวณที่กำหนดไว้)
ช่วงที่ ๓ รับอรุณ – ทำวัตรเช้ารับอรุณปีใหม่และพรปีใหม่
ทำบุญตักบาตรปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๗
วันพุธที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗
๐๔.๓๐ – ๐๕.๓๐ น. ทำวัตรเช้า สวดมนต์รับอรุณรุ่งปีใหม่
๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ตักบาตรปีใหม่ พระภิกษุสงฆ์วัดไผ่เหลือง
๐๙.๐๐ น. จบกิจกรรม


หมายเหตุ: ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหาร เครื่องดื่ม ( โรงทาน ) เลี้ยงผู้มาร่วมงาน
ติดต่อสอบถามที่ : ศูนย์พัฒนาจิตและปัญญา วัดไผ่เหลือง บางบัวทอง นนทบุรี
โทร : ๐๘๗ ๘๘๓๒ ๕๔๔
www.watphailuang.com Email: vipassana-sati@hotmail.com

ที่มา : เทศกาลเจริญสติ ปฏิบัติภาวนา สวดมนต์ข้ามปีวัดไผ่เหลือง บางบัวทอง นนทบุรี

DT010849

ooh3939

23 ธ.ค. 2556


ศูนย์บริการอบรมพัฒนาจิตและปัญญาวัดไผ่เหลือง ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง
จ. นนทบุรี ๑๑๑๑๐
คณะพระธรรมวิทยากรประจำโครงการ กลุ่ม “พระธรรมจักร”
๑.พระอาจารย์ณัฐภพ ขนฺติโก หัวหน้าศูนย์พัฒนาจิตและปัญญา วัดไผ่เหลือง จ.นนทบุรี
๒.พระอาจารย์ปัญญา วรปญฺญาเมธี พระธรรมวิทยากร กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม วัดแจงร้อน กทม.
๓ พระมหาอธิวัฒน์ อริยธชฺโช พระธรรมวิทยากร ธรรมะสู่ดวงใจ วัดสาครสุ่นประชาสรรค์ กทม.
๔.พระอาจารย์วชิระ สุปภาโส พระธรรมวิทยากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดราชเทวี กทม.
๕.พระมหาประยงค์ศักดิ์ มหาปุญญภาวี พระธรรมวิทยากร เครือข่ายพลังการตื่นรู้ วัดไชยฉิมพลี
๖.พระมหาโชคดี จกฺกวโร พระธรรรมวิทยากร วัดชาวพุทธ เมืองซานเบิร์นมาดิโน ประเทศอเมริกา
๗.พระมหาพิสาร ฐิตเมธี พระธรรรมวิทยากร วัดชาวพุทธ เมืองซานเบิร์นมาดิโน ประเทศอเมริกา
๘.พระอาจารย์คัมภีร์ ญาณโสภโณ พระธรรมวิทยากร ศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนวัดคลองทราย จ.ระยอง เปิดอ่านหน้านี้  5193 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย