บวชแม่ชี ชีพราหมณ์ ที่ สำนักกัมมัฎฐาน และ ปฏิบัติธรรมสำนักแม่ชีวัดสร้อยทอง บางซื่อ กรุงเทพ

 assist   23 เม.ย. 2554

สำนักกัมมัฎฐาน และ ปฏิบัติธรรมสำนักแม่ชีวัดสร้อยทอง
การบวช แม่ชี และ ชีพราหมณ์ สำหรับสุภาพสตรีที่ต้องการสร้างบุญสร้างกุศล เป็นการชำระล้างจิตใจให้แช่มชื่นเบิกบาน จึงจำเป็นต้องเตรียมใจของตัวเองให้พร้อม เพื่อที่ว่าการสละเวลาอันมีค่าเพื่อมารักษาศีล 8 จะได้ประโยชน์สูงสุด
สิ่งที่ต้องควบคุมมีสามอย่าง คือ กาย วาจา ใจ ทำให้ดี พูดให้ดี  คิดให้ดี การมาประพฤติปฏิบัติย่อมจะได้ชื่อว่าสำเร็จประโยชน์ มีผลทางด้านการพัฒนาทางด้านจิตใจที่เกิดขึ้น ชื่อว่าไม่เสียเวลากับการสละเวลา
โดยการรักษาศีล ๘ ศึกษาธรรมมะ และ เจริญกัมมัฎฐาน

ผู้มีความประสงค์จะบวช แม่ชี และ ชีพราหมณ์ ต้องมาพบเจ้าหน้าที่ ณ สำนักกัมมัฎฐาน และ ปฏิบัติธรรมสำนักแม่ชีวัดสร้อยทอง
เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร ( ถนน ประชาราษฎร์ สาย 1 ) โทร. 087-357-6555 , 02-585-9007
เวลาทำการ
เช้า   08.00 - 10.00  น.
บ่าย  14.00 - 17.00  น.

สอบถามเพิ่มเติม    โทร. 087-357-6555 , 02-585-9007 Email [url][url]poly.line@yahoo.co.th[/url[/url]]

   

ที่มา : สำนักแม่ชีวัดสร้อยทอง

DT010911

assist

23 เม.ย. 2554

สำนักปฎิบัติธรรม สำนักแม่ชีวัดสร้อยทอง
การเตรียมตัวไปปฏิบัติธรรมโดยการบวชเป็นแม่ชี หรือ ชีพราหมณ์

สัมภาระต่างๆ ไม่ควรติดตัวอะไรไปมาก โดยเฉพาะทรัพย์สินหรือของมีค่ามิต้องนำไปด้วย ขอให้ตั้งใจปฏิบัติอย่างเดียว
ดังนั้นสัมภาระต่างๆ ก็เอาเฉพาะสิ่งที่จำเป็น
ชุดปฏิบัติธรรมสีขาว ในกรณีที่ท่านไม่สามารถหาชุดขาวได้ ทางวัดมีให้ยืม ครบทุกอย่าง
หญิง เสื้อแขนยาว ผ้าถุงสีขาว สไบสีขาว
การแต่งกายของผู้เข้ามาบวชเป็น แม่ชี หรือ ชีพราหมณ์ไม่ควรใช้เครื่องแต่งกายอื่นเช่น ผู้หญิงจำเป็นจะต้องนุ่งผ้าถุงสีขาว ไม่ควรสวมกางเกง

บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่แสดงตนเฉพาะบุคคล ถ่ายสำเนามา 1 ชุด
ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ผ้าเช็ดตัว ชุดนอนควรใส่ชุดปฏิบัติธรรมนอน ผู้เข้าปฏิบัติธรรมสามารถซักชุดปฏิบัติธรรมได้
มีสถานที่พร้อม หากยืมจากทางวัดก็สามารถให้ทางวัดซักได้
ที่พัก จะมีอยู่ 2 แบบ คือ ห้องรวมกับห้องโถงใหญ่ ห้องรวมจะพักกันประมาณ 3-5 คน ส่วนห้องพักเดี่ยวจะพักกัน 1-2 คน

รับประทานอาหารมี ๒ เวลา และดื่มน้ำปานะ ๑ เวลาดังนี้
๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า
๑๑.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๗.๐๐ น. ดื่มน้ำปานะ

ข้อที่ควรปฏิบัติในวันกลับบ้าน

เมื่อท่านลาศีลแล้วหากยังอยู่ไม่ครบตามวันที่กำหนด การลาศีลมิใช่การอนุญาตให้กลับได้ เพียงแต่เป็นพิธีการเท่านั้น
ท่านควรถือศีล ๘ ตลอดระยะเวลาที่ยังใส่ชุดปฏิบัติธรรมและอยู่ให้ครบตามจำนวนวันที่่ตั้งสัจจะไว้
เมื่อครบกำหนดตามที่ได้ตั้งสัจจะไว้ ควรปฏิบัติในรอบ ๘ โมงเช้าเสียก่อน รอรับศีล๕ จากพระสงฆ์ ทานอาหารเรียบร้อยแล้ว จากนั้นค่อยกลับที่พัก
ทำความสะอาดบริเวณที่พัก ทำความสะอาดวัด ห้องน้ำ แล้วจึงค่อยอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า เก็บของ และมารอกราบรับศีลรับพรจากหัวหน้าแม่ชี


ระเบียบปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม ณ สำนักปฏิบัติธรรม

ผู้ที่สมัครเข้ามาปฏิบัติธรรม ณ สำนักปฏิบัติธรรม ควรทำความเข้าใจ ในระเบียบปฏิบัติดังนี้

๑. ผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องแจ้งความจำนงต่ออาจารย์ผู้ปกครอง ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลอำนวยความสะดวก และรับลงทะเบียน
โดยจะมีเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่จัดที่พัก แนะนำขั้นตอนแก่ผู้มาใหม่
๒. ต้องแสดงความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรในใบสมัคร ซึ่งทางสำนักจัดเตรียมไว้ให้ ต้องมีบัตรประชาชน หรือใบสำคัญแสดงสัญชาติ พร้อมสำเนา 1 ชุด
อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี เพื่อแสดงแก่อาจารย์ ผู้ปกครองของสำนักจนเป็นที่พอใจ
๓. จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบว่า จะอยู่ปฏิบัติกี่วัน ดังนี้

ผู้เข้าปฏิบัติธรรม ๗ วัน ทางสำนักจะรับบวชในวันโกน (ก่อนวันพระ ๑ วัน) โดยต้องอยู่ปฏิบติธรรมต่อเนื่อง ๗ วัน
ผู้เข้าปฏิบัติธรรม ๓ วัน ทางสำนักจะรับบวชทุกวันศุกร์ ต้องอยู่ปฏิบัติธรรม วันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ส่วนผู้ที่มีความประสงค์อยู่ต่อ หลังจากปฏิบัติครบ ๗ วันแล้ว ให้ขออยู่ต่อเป็นกรณี ๆ ไป

๔. ผู้สูงอายุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หรือเด็กที่มีอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี ซึ่งไม่มีผู้ปกครองมาด้วย (ยกเว้นได้รับอนุญาต) ผู้ป่วยโรคจิต
โรคติดต่อ โรคที่สังคมรังเกียจ หรือมีอวัยวะไม่สมบูรณ์ในกรณีที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ทางสำนักไม่สามารถรับไว้ปฏิบัติธรรมได้
๕. หากนักปฏิบัติยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องได้รับอนุญาตจากมารดา บิดา สามี หรือผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษรในใบสมัคร• ธรรมทาน โดย พุทธทาสภิกขุ

• พระเถรีสำคัญในสมัยพุทธกาล

• อดได้ ทนได้ ทำใจได้

• ๗.ปางทรงพระสุบิน

• มหาชนบท ๑๖ ในสมัยพุทธกาล

• ธรรมให้รู้ : ตอนที่80 - ไม่นั่งสมาธิก็ฝึกสติแบบง่ายๆในชีวิตได้ โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย