ร่วมปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูขา มหามงคล ณ วัดไผ่เหลือง บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี

 ooh3939  

ร่วมปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูขา มหามงคล
ณ วัดไผ่เหลือง บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี

กำหนดการปฏิบัติประจำวัน
ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖

กำหนดการวันเปิดการอบรม ๒๓ พฤษภาคม
๑๕.๐๐ น. ลงทะเบียน/เข้าที่พัก
๐๖.๓๐ น. ปฐมนิเทศการปฏิบัติ สาธิตการปฏิบัติ/นำปฎิบัติ
๑๑.๐๐ น. รับประทานนํ้าปานะ
๑๑.๐๐ น. สวดมนต์เย็นแปล
๑๘.๐๐ น. พิธีสมาทานกรรมฐาน
เริ่มปฏิบัติ

กำหนดการประจำวันที่ ๒๔ พฤษภาคม
ภาคเช้า
๐๔.๓๐ น. ตื่นนอน สรีระกิจ/ โยคีทุกคนทำความเพียร
๐๕.๐๐ น. สมาทานศีล / สวดมนต์เช้าในห้องปฏิบัติธรรม
๐๖.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า / ตักบาตรทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา
๐๘.๐๐ น. ฟังพระธรรมเทศนา กิจกรรมในวันวิสาขบูชา
๐๙.๐๐–๑๑.๓๐ น. เดินจงกรม-นั่งสมาธิ ณ ห้องปฏิบัติธรรม
๑๑.๓๐–๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
ภาคบ่าย
๑๒.๐๐–๑๓.๐๐ น. พักผ่อนอย่างมีสติ
๑๓.๐๐–๑๗.๐๐ น. เดินจงกรม-นั่งสมาธิ ณ.ห้องปฏิบัติธรรม
๑๗.๐๐–๑๗.๓๐ น. ดื่มน้ำปานะ
๑๗.๓๐–๑๙.๑๕ น. สวดมนต์เย็น / เดินจงกรม-นั่งสมาธิ
๑๙.๑๕ น. โยคีพร้อมกันที่ห้องปฏิบัติธรรม
๑๙.๓๐–๒๑.๐๐ น. พระธรรมเทศนา
๒๑.๐๐–๒๒.๐๐ น. เดินจงกรม-นั่งสมาธิ
๒๒.๐๐ น. เจริญสติจนกระทั่งหลับไป

กำหนดการประจำวันที่ ๒๕ พฤษภาคม
ภาคเช้า
๐๔.๓๐ น. ตื่นนอน สรีระกิจ/ โยคีทุกคนทำความเพียร
๐๕.๐๐ น. สมาทานศีล / สวดมนต์เช้าในห้องปฏิบัติธรรม
๐๖.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า
๐๗.๐๐–๑๑.๓๐ น. เดินจงกรม-นั่งสมาธิ ณ ห้องปฏิบัติธรรม
๑๑.๓๐–๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน

ภาคบ่าย
๑๒.๐๐–๑๓.๐๐ น. พักผ่อนอย่างมีสติ
๑๓.๐๐–๑๗.๐๐ น. เดินจงกรม-นั่งสมาธิ ณ.ห้องปฏิบัติธรรม
๑๗.๐๐–๑๗.๓๐ น. ดื่มน้ำปานะ
๑๗.๓๐–๑๙.๑๕ น. สวดมนต์เย็น / เดินจงกรม-นั่งสมาธิ
๑๙.๑๕ น. โยคีพร้อมกันที่ห้องปฏิบัติธรรม
๑๙.๓๐–๒๑.๐๐ น. พระธรรมเทศนา
๒๑.๐๐–๒๒.๐๐ น. เดินจงกรม-นั่งสมาธิ
๒๒.๐๐ น. เจริญสติจนกระทั่งหลับไป

กำหนดการวันปิดการอบรม ๒๖ พฤษภาคม
๐๔.๐๐ - ๐๔.๓๐ น. ตื่นนอน สรีระกิจ
๐๔.๓๐ - ๐๖.๐๐ น. สวดมนต์เช้า/สมาทานศีล ๕
ตอบแบบประเมินผล
เดินทางกลับบ้าน
………………..จบรายการ……………….

หมายเหตุ
-ผู้ปฏิบัติต้องไปสอบอารมณ์กับพระวิปัสสนาจารย์ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้
(การสอบอารมณ์จะสอบ ทั้งภาคเช้า - บ่าย )
-ผู้ปฏิบัติสามารถจัดเวลาในการอาบน้ำชำระกาย ตามเวลาอันสมควรเหมาะสม
-ผู้ปฏิบัติต้องรักษาศีล ๘ อย่างเคร่งครัด ไม่ควร ดื่มนมสด นมเปรี้ยว และนมถั่วเหลืองทุกยี่ห้อ
หรือดื่มเครื่องดื่มผสมนม หรือ คอฟฟี่เมท หลังเวลา ๑๒.๐๐ น.
-ศูนย์ปฎิบัติธรรมวัดไผ่เหลือง ได้จัดเครื่องดื่มไว้ให้โยคีผ่อนคลายอิริยาบถ และเพื่อฝึกการกำหนดอิริยาบถย่อย


ติดต่อเข้าร่วมปฎิบัติได้ที่ : ศูนย์พัฒนาจิตและปัญญาวัดไผ่เหลือง ฝ่ายวิปัสสนาธุระ
โทร: 02 921 2128 หรือที่ 087 883 2544
www.watphailuang.com E-mail: vipassana-sati@hotmail.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ;(หลักสูตรพิเศษ สำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป
เหมาะสำหรับองค์กรต่างๆ ที่จะจัดอบรมเป็นหมู่คณะ เป็นลักษณะเข้าค่ายอบรม)
หลักสูตร โครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานพาสุขใจ บวชเนกขัมมะศีลจาริณี นี้มีวิธีการและขั้นตอนที่จะทำให้ ได้นำข้อคิดข้อปฏิบัติไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และเรียนรู้พระธรรมคำสั่งสอน เพื่อน้อมนำธรรมะเข้าสู่ดวงใจฝึกฝนอบรมตน นำหลักธรรมคำสอนสู่การปฏิบัติ เพื่อก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นทางจิตใจและนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้ในวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนได้เป็นอย่างดี
ภาคปฏิบัติการ
๑. เจริญจิตภาวนา ทำวัตรสวดมนต์ เช้า – เย็น
๒. อบรมธรรมะภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวมหาสติปัฏฐาน ๔
๓. ธรรมะภาคปฎิบัติ “วิปัสสนา พาสุขใจ” /แผ่เมตตา/ อธิษฐานจิต
๔. อบรมเสริมความรู้ฟังธรรมะบรรยาย จากพระวิปัสสนาจารย์
   

ที่มา : ร่วมปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูขา มหามงคล ณ วัดไผ่เหลือง บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี

5,875


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย