กินอยู่อย่างตำมุงกระทำอย่างสูง

 ningnong1008@hotmail.com   17 ม.ค. 2556

กินอยู่อย่างต่ำมุ่งกระทำอย่างสูง   

DT013596

ningnong1008@hotmail.com

17 ม.ค. 2556• ปฏิบัติธรรมวันสงกรานต์ แบบเจโตวิมุติ 12 - 15 เมษายน 2567 ณ ปัณฑิตารมย์สระบุรี

• ปุญฺญานิ กยิราถ สุขาวหานิ ควรทำบุญอันนำความสุขมาให้

• ประเภทของธรรมทาน ( ๑ ) - พุทธทาสภิกขุ

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• เหตุผลและการพิสูจน์ในพุทธรรมกับวิทยาศาสตร์ และกาลามสูตร (บทนำ3)

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย