โครงการค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม “เฉลิมพระเกียรติ”ศูนย์ส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดไผ่เหลือง บางบัวทอง นนทบุรี

 ooh3939   3 ก.ค. 2555

โครงการค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม “เฉลิมพระเกียรติ”
ศูนย์ส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดไผ่เหลือง บางบัวทอง นนทบุรี
บริการจัดอบรมปฏิบัติธรรม
.......................
ค่ายเฉลิมพระเกียรติ
โครงการอบรมธรรมะวัดไผ่เหลือง วัยใสใจสะอาด เปรื่องปราชญ์ด้วยธรรม
(Smart Camp)
1. เสริมแนวคิดเฉลิมพระเกียรติในหลวง
เยาวชนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของชาติในอนาคต เยาวชนที่มีคุณภาพ นอกจากจะต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสติปัญญาดีแล้ว ยังต้องมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการดำเนินชีวิตประจำวันด้วย พระพุทธศาสนาถือเป็นแหล่งคำสอนและระบบจริยธรรมของสังคมไทย เด็กและเยาวชนไทยทุกคนควรได้รับการปลูกฝังหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตและการทำงานในหน้าที่ เพื่อตนเอง ครอบครัว และสังคมโดยรวม ได้อย่างกลมกลืนภายใต้สภาพแวดล้อมในสังคม และวัฒนธรรมแบบพุทธ ซึ่งการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาแก่เด็กและเยาวชน เป็นหน้าที่ของทุกสถาบันหลักในสังคม เริ่มตั้งแต่บ้าน วัด โรงเรียน ตลอดจนถึงชุมชนที่อยู่อาศัย ที่จะต้องร่วมมือกันในการอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชนทั้งทางตรงและทางอ้อมให้มีความรู้และความเชื่อที่ถูกต้อง มีทัศนคติที่ดีต่อพระพุทธศาสนา ตลอดจนมีประสบการณ์ในการประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนขั้นพื้นฐานของพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในวัยเด็กถึงวัยรุ่นตอนปลาย เป็นช่วงที่บุคคลต้องการเรียนรู้และแสวงหาประสบการณ์ที่หลากหลาย แต่ยังต้องพึ่งพาอาศัยผู้ใหญ่อยู่มาก ช่วงวัยดังกล่าวจึงเหมาะจะให้การปลูกฝังลักษณะทางพระพุทธศาสนา เช่น ความเชื่อและการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา (งามตา วนินทานนท์. 2537 : 55)
ปัจจุบัน แนวโน้มของการพัฒนาหันมาเน้นการพัฒนาจิตใจและพัฒนาตัวคนมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 ได้กำหนดไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ประกอบกับพระสงฆ์ปัจจุบันนี้ได้รับการศึกษาสูงขึ้น ได้รื้อฟื้นบทบาทในการพัฒนา และบทบาทของผู้นำการพัฒนาขึ้นใหม่ โดยปรับตัว ปรับวิธีการจากเชิงรับเป็นเชิงรุกมากขึ้น และปรับบทบาทนั้นให้เข้ากับสภาพปัจจุบัน เช่น การจัดโครงการค่ายคุณธรรม ซึ่งเป็นโครงการที่บูรณาการระหว่าง บ้าน วัด และโรงเรียน(สถานศึกษา) ในลักษณะการอยู่ค่ายพักแรม 2 คืน 3 ตามที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2542 ได้กำหนดให้ การเข้าค่ายฝึกอบรมคุณธรรม เป็นส่วนหนึ่งของสาระวิชาพระพุทธศาสนาที่ต้องใช้กับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ
วัดไผ่เหลือง เห็นความสำคัญและคุณประโยชน์ของการพัฒนาเยาวชนในลักษณะการอยู่ค่าย จึงจัดให้ศูนย์อบรมค่ายธรรมะ เฉลิมพระเกียรติ วัดไผ่เหลือง เป็นสถานที่ฝึกอบรมสำหรับโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่มีความประสงค์ให้นักเรียนฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ทดลองฝึกการปฏิบัติและเรียนรู้วิถีชีวิตแบบพุทธด้วยตนเอง หลังจากได้เรียนรู้เนื้อหาสาระของพระพุทธศาสนา (Knowledge) ในห้องเรียนตามหลักสูตรพระพุทธศาสนา(หลักสูตรใหม่) โดยจุดเน้นของค่ายมี 5 ส ได้แก่ สนุก สาระ สงบ สำนึก และสร้างสรรค์ ตามกระบวนการฝึกอบรมด้วยไตรสิกขา คือ มีระเบียบวินัย มีสมาธิ และมีปัญญา

2. วัตถุประสงค์ของค่าย
2.1 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป้นพระราชกุศล แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสมีพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๗ รอบ และให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีทัศนคติที่ดีต่อพระพุทธศาสนา ศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างซาบซึ้ง และมีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์
2.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้ฝึกเป็นผู้นำในการปฏิบัติตนแบบพุทธในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างถูกต้อง
2.3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจำวัน หลังจากผ่านการฝึกอบรมแล้ว
2.4 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้มีจิตสำนึกในการทำความดีตามแนวทางพระพุทธศาสนา เพื่อนำไปสานต่อในโรงเรียนของตน และชีวิตสังคมหลังจากผ่านการฝึกอบรมแล้ว

3. ปรัชญาของ Smart Camp
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม Smart Camp เป็นหลักสูตรค่ายคุณธรรมที่ต่อเนื่องจากหลักสูตรค่ายธรรมทายาท (มจร.) หรือเรียกว่า หลักสูตรที่ ๒ หลักสูตรนี้ มีกระบวนการฝึกอบรมที่แตกต่างไปจากหลักสูตรแรก โดยเน้นผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นศูนย์กลาง (Child Center) กล่าวคือ ให้เรียนรู้ด้วยตัวเอง (Self) ลงมือทำ ลงมือปฏิบัติเอง (Do) และ มีความสนุกสนานเพลิดเพลินในกระบวนการฝึกอบรม (Enjoy)
สำหรับแนวทางของการฝึกอบรมของ Smart Camp เพื่อนำไปสู่ความเป็นคนดี เก่ง และมีสุข ดังนี้
S = Success การฝึกอบรมที่มุ่งไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินชีวิต
M = Morality การฝึกอบรมที่มุ่งเน้นด้านคุณธรรม
A = Activity การฝึกอบรมด้วยกิจกรรมที่ให้สัมผัสกับประสบการณ์ตรง
R = Relativity การฝึกอบรมที่สัมพันธ์กับการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
T = Technology การฝึกอบรมด้วยสื่อสมัยใหม่

คณะพระธรรมวิทยากร
ศูนย์ส่งเสริมองค์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดไผ่เหลือง
ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
--------------------------------------------------------------
๑.พระณัฐภพ ขนฺติโก หัวหน้าศูนย์อบรมองค์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดไผ่เหลือง
๒.พระครูธรรมธรองอาจ ฉนฺทธมฺโม ( ธรรมะสู่ดวงใจ )
๓.พระปัญญา วรปญฺญาเมธี พระวิทยากร (ผู้เขียนหนังสือมุขเด็ดสะเก็ดธรรม )
๔.สมควร สุวณฺโณ พระวิทยากร

ติดต่อจองค่ายอบรมที่: ศูนย์อบรมองค์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดไผ่เหลือง
พระณัฐภพ ขนฺติโก 087 887 2544 , 02 921 2128

ที่มา : โครงการค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม “เฉลิมพระเกียรติ”ศูนย์ส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดไผ่เหลือง บางบัวทอง นนทบุรี

DT010849

ooh3939

3 ก.ค. 2555
 เปิดอ่านหน้านี้  5401 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย