Webmaster  

การเจริญอริยมรรคเพื่อความพ้นทุกข์
โดย พระคเชนทร์ สุนทโร
21-25 ก.ย.66
สาธุชนทั่วไป อายุตั้งเเต่ 18 ปี ขึ้นไป

การแต่งกาย : ชุดขาวล้วน
สุภาพสตรี ผ้าถุง ห่มสไบ

กำหนดการโดยสังเขป
กำหนดการโดยสังเขปวันแรกของการปฏิบัติ

07.30-09.30 น. - ลงทะเบียนเข้าที่พัก

09.30-10.00 น. - ปฐมนิเทศทั่วไป

10.00-11.00 น. - พิธีขอขมา สมาทานศีล สมาทานกรรมฐาน

- พระวิปัสสนาจารย์ / วิปัสสนาจารย์ เปิดอบรมกรรมฐานกล่าว“สัมโมทนียกถา”

11.00-12.00 น. - อาหารกลางวัน / สรีระกิจ

12.00-13.00 น. - ปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัย

13.00-14.30 น. - ปฏิบัติธรรม / บรรยายธรรม

14.30-16.00 น. - ปฏิบัติธรรม

16.00-18.00 น. - น้ำปานะ / สรีระกิจ / ปฏิบัติธรรม

18.00-19.00 น. - ทำวัตรเย็น / จิตตภาวนา

19.00-21.00 น. - ปฏิบัติธรรม / บรรยายธรรม / ตอบปัญหาธรรม

21.00 น. - พักผ่อนด้วยสติวันที่สองถึงวันที่สี่ของการปฏิบัติ

04.30-05.00 น. - ตื่นนอน / สรีระกิจ

05.00-05.30 น. - ทำวัตรเช้า

05.30-07.00 น. - ปฏิบัติธรรม / บรรยายธรรม

07.00-08.30 น. - อาหารเช้า / สรีระกิจ

08.30-11.00 น. - ปฏิบัติธรรม / บรรยายธรรม

11.00-12.00 น. - อาหารกลางวัน / สรีระกิจ

12.00-13.00 น. - ปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัย

13.00-16.00 น. - ปฏิบัติธรรม / บรรยายธรรม

16.00-18.00 น. - น้ำปานะ / สรีระกิจ / ปฏิบัติธรรม

18.00-19.00 น. - ทำวัตรเย็น / จิตตภาวนา

19.00-21.00 น. - ปฏิบัติธรรม / บรรยายธรรม / ตอบปัญหาธรรม

21.00 น. - พักผ่อนด้วยสติวันที่ห้าของการปฏิบัติ

04.30-05.00 น. - ตื่นนอน / สรีระกิจ

05.00-05.30 น. - ทำวัตรเช้า

05.30-07.00 น. - ปฏิบัติธรรม / บรรยายธรรม

07.00-08.30 น. - อาหารเช้า / สรีระกิจ

08.30-11.00 น. - โอวาทปิดหลักสูตร

- กรอกแบบประเมินผล / แสดงความรู้สึก

- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวพุทธฯ

- พิธีปิด / ขออโหสิกรรม / ถวายพระราชกุศล / สมาทานศีล / ถวายปัจจัย / ถวายไทยธรรม

- ถ่ายภาพหมู่ / เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพหมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

การเตรียมตัวและการเตรียมใจ
การเตรียมตัวและการเตรียมใจการเตรียมตัว

เพื่อแสดงความเคารพต่อ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และต่อสถานที่ ผู้ปฏิบัติพึงแต่งกายดังนี้

สุภาพบุรุษ

- สวมเสื้อผ้าชุดสีขาว ไม่มีลวดลายรูปภาพ หรือข้อเขียนใดๆ

- กางเกงขายาว ไม่สวมกางเกงขาสั้น ขาสามส่วน และไม่คาดผ้าขาวม้า

สุภาพสตรี

- สวมเสื้อผ้าชุดสีขาว ไม่มีลวดลายรูปภาพ หรือข้อเขียนใดๆ

- เพื่อสะดวกในการปฏิบัติ ไม่ควรสวมเสื้อผ้ารัดรูป เสื้อไม่มีแขน เสื้อบาง เสื้อคอกว้าง

- ผ้าถุงหรือกระโปรงยาวเหนือข้อเท้า สีขาวล้วน ไม่มีลวดลาย ไม่บาง

- สวมชุดชาว ผ้าถุงและห่มสไบทุกครั้ง ระหว่างเข้าฟังพระธรรมเทศนาและเข้าสอบอารมณ์หมายเหตุ

- จัดเตรียมเสื้อผ้าให้พอใช้ตลอดโครงการ โดยไม่มีการซักรีด ห้องปฏิบัติและห้องพักเป็นห้องปรับอากาศควรเตรียมเสื้อกันหนาว และของใช้ เช่น สบู่ ยาสีฟัน หวี ผ้าเช็ดตัว ยาประจำตัว ฯลฯ

- สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีไม่สวมชุดนอน เสื้อผ้าสีฉูดฉาด มีลวดลายและมีตัวหนังสือบนเสื้อ ออกนอกห้องพักการเตรียมใจ

- วางความรู้เดิมทั้งหมดไว้ที่บ้าน และทำตนประหนึ่งว่าท่านเป็นนักเรียน ที่เพิ่งเริ่มการเรียนรู้เพื่อรับประสบการณ์

- วางภารกิจทั้งหลายไว้ที่บ้าน ตัดความกังวลในทุกๆเรื่อง

- วาง ยศศักดิ์ ฐานะ ตำแหน่ง ทั้งหมดไว้ที่บ้านตั้งใจปฏิบัติตามระเบียบในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด


ที่มา : https://ybat-course.trcloud.co/site/single-course.php?id=1462

468


Ralated Story