หยุดเป็นทาสของกิเลสเสียเถิด กิน กาม เกียรติ ก็จะไม่มาเป็นภาระหนักสุมอยู่บนศีรษะของท่านอีกต่อไป
หยุดเป็นทาสของกิเลสเสียเถิด กิน กาม เกียรติ ก็จะไม่มาเป็นภาระหนักสุมอยู่บนศีรษะของท่านอีกต่อไป

-พุทธทาสภิกขุ-   
 2,841 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย