มนุษย์ในระดับหนึ่ง มีความสุขจากการเกาที่คัน แล้วมนุษย์ที่พัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง ก็จะมีความสุขจากการไม่มีที่คันจะต้องเกา
มนุษย์ในระดับหนึ่ง มีความสุขจากการเกาที่คัน แล้วมนุษย์ที่พัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง ก็จะมีความสุขจากการไม่มีที่คันจะต้องเกา
อันไหนจะเป็นความสุขที่แท้จริง หรือเหนือกว่ากัน ก็พิจารณาได้เอง

หนังสือ ความสุข ทุกแง่ทุกมุม
โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)   
 2,711 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย