ชาวพุทธเรารู้สึกชีวิตของตนมีความหมายด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรม...

 Webmaster  


ธรรมะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร/ Dhamma by Ajahn Jayasaro

"มนุษย์เราจะเอาชีวิตรอดได้ต้องตอบสนองความต้องการหลายอย่าง เริ่มด้วยปัจจัยสี่ คือ อาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรคในยามเจ็บไข้ได้ป่วย แต่ความต้องการของมนุษย์ประเภทไม่ตอบสนองไม่ได้หาจบอยู่แค่นั้นไม่ เราจะอยู่ในโลกนี้ได้ดีเราต้องตอบสนองความต้องการที่ลึกซึ้งกว่าเรื่องของกาย คือความต้องการให้ชีวิตมีความหมาย

ความต้องการให้ชีวิตมีความหมายนั้นมีพลังมากที่สุด ดูง่ายๆ คนเราจะทนความทุกข์ทรมานอย่างไม่น่าเชื่อได้ถ้าเผื่อเชื่อว่ามีความหมาย เช่น ความทุกข์เพราะลูกหรือเพื่อลูก ในทำนองเดียวกันเราจะไม่อดทนเลย ทั้งๆ ที่อาจทนได้ในสิ่งที่เรามองว่าไร้ความหมาย

ความต้องการให้ชีวิตมีความหมายมักนำไปสู่ความเชื่อต่างๆ เช่น เชื่อว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของแผนการพระเจ้า เป็นต้น ในยุคบริโภคนิยมโรคจิตหลายอย่างและการใช้ยาเสพติดระบาดเพราะคนจำนวนมากแสวงหาความหมายในสิ่งที่ตอบสนองความต้องการนั้นไม่ได้ เช่น ความมั่งมี ชื่อเสียง หรืออำนาจ

ชาวพุทธเรารู้สึกชีวิตของตนมีความหมายด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระพุทธองค์ผู้รู้แจ้งโลกทรงเปิดเผย ความหมั่นเพียร ละโลภ ละโกรธ ละหลง และการพัฒนาตนเพื่องอกงามด้วยความสงบ ด้วยปัญญา และด้วยความเมตตากรุณา ทำให้ชีวิตอิ่มเอมด้วยสิ่งที่มีความหมายอย่างยิ่ง"

พระอาจารย์ชยสาโร   

ที่มา : https://www.facebook.com/jayasaro.panyaprateep.org?__tn__=-UC*F

2,737Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย