ทุกข์มีอยู่ ต้องรู้เท่าทัน สุขคือจุดหมาย ต้องไปถึงให้ได้ทุกวัน"ทุกข์มีอยู่ ต้องรู้เท่าทัน สุขคือจุดหมาย ต้องไปถึงให้ได้ทุกวัน

...

เป็นอันว่า ต้องทำให้ถูก ต้องปฏิบัติให้ตรงตามกิจต่ออริยสัจ ถ้าเจอทุกข์ ใครเอามาเก็บอัดกดดันบีบคั้นทำจิตใจให้คับแค้น
หมกมุ่น ขุ่นมัว เศร้าหมอง นั่นคือทำหน้าที่ต่อทุกข์ไม่ถูก ปฏิบัติผิดหน้าที่แล้ว ต้องหยุด แล้วหันไปทำให้ถูก เอาปัญญามาจัดการ อย่างที่ว่าไปแล้วนั้น

ส่วนความสุขนั้น โน่น ไปเข้าในข้อ ๓ คืออยู่ในขั้นสัมพัทธ์ ที่จะต้องเดินหน้าต่อๆ ไป เป็นขั้นๆ จนกว่าจะถึงขั้นสุดท้ายที่สูงสุด

นี่ก็คือข้อนิโรธ และหน้าที่ของเราต่อข้อนี้ ก็คือสัจฉิกิริยา ที่แปลว่าทำให้ประจักษ์แจ้งเป็นจริง หรือสำเร็จ บรรลุถึง ควรทำให้
ได้ ไม่ว่าเล็ก ไม่ว่าน้อย ให้เป็นประจำทุกวัน

ดังได้กล่าวแล้ว สุขนั้นมีมากมาย หลายขั้น หลายประเภท และนี่แหละก็คือเรื่องที่บอกว่า จะได้พัฒนากันต่อไป

เอาละ ตรงนี้ ถือว่าเป็นต้นทาง เพราะฉะนั้น อย่าให้พลาดต้องเริ่มให้ดี เพื่อจะเข้าทางได้ แล้วก็เดินหน้าไปอย่างมั่นใจด้วยกัน"

หนังสือ ความสุข ทุกแง่ทุกมุม
โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
พิมพ์ครั้งที่ ๔ วิสาขบูชา ๒๕๕๔ หน้า ๑๒ - ๑๖

สามารถอ่านหนังสือเพิ่มเติมได้ที่:
https://www.papayutto.org/th/book_detail/564

หรือสามารถเลือกอ่านเล่มอื่นได้ที่:
https://www.papayutto.org/th/dhamma_books

#ธรรมะ #สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์   

2,845


Ralated Story

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย